Λειτουργίες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία NFC

Αν η συσκευή και το φορητό τερματικό που χρησιμοποιείτε υποστηρίζουν την τεχνολογία NFC, μπορείτε να εκκινήσετε την εφαρμογή, να επιλέξετε μια συσκευή, να εκτυπώσετε δεδομένα και να στείλετε έναν προορισμό στη λειτουργία [Scan and Send] (Σάρωση & Αποστολή) / [Scan] (Σάρωση) της συσκευής αγγίζοντας απλώς το σύμβολο NFC στη συσκευή. Αν η επικοινωνία Wi-Fi του φορητού τερματικού είναι απενεργοποιημένη, ενεργοποιούνται αυτόματα οι κατάλληλες ρυθμίσεις και το φορητό τερματικό συνδέεται στο δίκτυο Wi-Fi. Στις οθόνες όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες της εφαρμογής οι οποίες υποστηρίζουν την τεχνολογία NFC, εμφανίζεται η ένδειξη [].
Αν χρησιμοποιείτε μια συσκευή που δεν υποστηρίζει απευθείας σύνδεση, η συσκευή και το φορητό τερματικό πρέπει να είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο.
Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι συμβατές με την τεχνολογία NFC.
Εκκίνηση της εφαρμογής
Αν αγγίξετε το σύμβολο NFC στη συσκευή χωρίς να έχει εκκινήσει η εφαρμογή, γίνεται εκκίνηση της εφαρμογής και καταχωρίζεται/επιλέγεται η συσκευή η οποία αγγίξατε.
Επιλογή μιας συσκευής
Αν την αγγίξετε όταν έχει γίνει εκκίνηση της εφαρμογής, τότε καταχωρίζεται/επιλέγεται η συσκευή που αγγίξατε.
Εκτύπωση δεδομένων από προεπισκόπηση
Αν την αγγίξετε ενώ τα δεδομένα εμφανίζονται στην οθόνη προεπισκόπησης εγγράφων ή στην οθόνη [Preview] (Προεπισκόπηση), τα δεδομένα εκτυπώνονται από τη συσκευή που αγγίξατε. Χρησιμοποιούνται οι ρυθμίσεις εκτύπωσης που ορίστηκαν την τελευταία φορά που εκτυπώσατε. Αν επιλέξετε διαφορετικό εκτυπωτή από την τελευταία φορά που εκτυπώσατε, τα δεδομένα εκτυπώνονται με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Αποστολή προορισμού της λειτουργίας [Scan and Send] (Σάρωση & Αποστολή) / [Scan] (Σάρωση) σε μια συσκευή
Κατά την καταχώριση ενός προορισμού για τη λειτουργία [Scan and Send] (Σάρωση & Αποστολή) / [Scan] (Σάρωση) της συσκευής, εάν αγγίξετε τη συσκευή αφού γίνει η εισαγωγή του προορισμού στην οθόνη [Other Functions] (Άλλες λειτουργίες) > [Provide Address] (Παροχή διεύθυνσης) > [Provide Address] (Παροχή διεύθυνσης) σε αυτήν την εφαρμογή, ο προορισμός αποστέλλεται στη συσκευή που αγγίξατε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία NFC, πρέπει να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη NFC στις ρυθμίσεις του φορητού τερματικού. Αν η τεχνολογία NFC είναι απενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του φορητού τερματικού, πατήστε [], και, στη συνέχεια, πατήστε [OK] στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται για να εμφανιστεί η οθόνη ρυθμίσεων.
Μπορείτε να καταχωρίσετε έως και 10 συσκευές στην εφαρμογή. Αν εμφανιστεί το μήνυμα [Cannot register any more printers. Delete printers, and then try to register the printer again.] (Δεν είναι δυνατή η καταχώριση περισσότερων εκτυπωτών. Διαγράψτε εκτυπωτές, και στη συνέχεια προσπαθήστε να καταχωρήσετε τον εκτυπωτή ξανά.), αγγίξτε ξανά τη συσκευή αφού διαγράψετε μια συσκευή στην οθόνη [Select Printer] (Επιλογή εκτυπωτή).

Σχετικά θέματα