Αρχεία εκτύπωσης

Μπορείτε να εκτυπώνετε αρχεία που έχουν αποθηκευτεί στο φορητό τερματικό ή στο cloud ή αρχεία που βρίσκονται σε κάρτα SD.

Προαπαιτούμενα

Κατά την εκτέλεση άμεσης εκτύπωσης PDF

Στις συσκευές που υποστηρίζουν άμεση εκτύπωση PDF*, μπορείτε να στείλετε ένα αρχείο PDF απευθείας στη συσκευή και να το εκτυπώσετε.
Η συσκευή που χρησιμοποιείτε πρέπει να υποστηρίζει άμεση εκτύπωση PDF.*
*Στην οθόνη [Select Printer] (Επιλογή εκτυπωτή) εμφανίζεται η ένδειξη [].
Στην οθόνη [Printer Details] (Λεπτομέρειες εκτυπωτή) > [Print Options] (Επιλογές εκτύπωσης), η επιλογή [PDF Direct Print] (Απευθείας εκτύπωσης από PDF) είναι ενεργοποιημένη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για συσκευές εκτός των παραπάνω, η διαδικασία απόδοσης πριν από την εκτύπωση εκτελείται στο φορητό τερματικό.

Διαδικασίες

Επιλογή αρχείου για εκτύπωση

1.Στην αρχική οθόνη της εφαρμογής Canon PRINT Business, πατήστε [Documents] (Έγγραφα).
2.Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε στην εμφανιζόμενη οθόνη επιλογής αρχείου.
Όταν επιλέγετε ένα αρχείο PDF και εμφανίζεται το μήνυμα [This file is password protected.] (Αυτό το αρχείο προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης.), πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που έχει οριστεί για το PDF.
Εμφανίζεται η οθόνη προεπισκόπησης εγγράφων.
3.Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε [].
Εμφανίζεται η οθόνη [Preview] (Προεπισκόπηση).

Εκτύπωση του επιλεγμένου αρχείου

1.Πατήστε [Printer] (Εκτυπωτής) και επιλέξτε τη συσκευή που θα χρησιμοποιηθεί για εκτύπωση.
2.Πατήστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης, αν θέλετε να τις αλλάξετε.
3.Ελέγξτε την προεπισκόπηση στην οθόνη [Preview] (Προεπισκόπηση).
Για να δημιουργήσετε μια προεπισκόπηση
Αν δεν εμφανίζεται εικόνα μικρογραφίας, θα δημιουργηθεί μια προεπισκόπηση αν πατήσετε [Preview] (Προεπισκόπηση).
Δημιουργήστε την προεπισκόπηση αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης.
Για να ελέγξετε τη δεύτερη και τις επόμενες σελίδες
Πατήστε τη μικρογραφία για να εμφανιστεί η προεπισκόπηση σε μεγέθυνση. Αν εκτυπώνετε ένα αρχείο με πολλές σελίδες, μπορείτε να ελέγξετε τη δεύτερη και τις επόμενες σελίδες σε προεπισκόπηση με μεγέθυνση.
Για να διαγράψετε σελίδες που δεν χρειάζεστε
Πατήστε τη μικρογραφία για να εμφανιστεί η προεπισκόπηση σε μεγέθυνση. Προβάλλετε τις σελίδες που δεν χρειάζεστε και πατήστε []. Κατά την εκτέλεση άμεσης εκτύπωσης PDF, δεν είναι δυνατή η διαγραφή περιττών σελίδων.
4.Στην οθόνη [Preview] (Προεπισκόπηση), πατήστε [Print] (Εκτύπωση).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου για να επιβεβαιώσετε ότι θα χρησιμοποιηθεί η Data Conversion Service, καθορίστε, αν χρειάζεται, έναν διακομιστή μεσολάβησης και πατήστε [OK].

Αποτέλεσμα

Το επιλεγμένο αρχείο εκτυπώνεται.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν τα αρχεία PDF δεν εκτυπώνονται καλά σε μια συσκευή που δεν υποστηρίζει άμεση εκτύπωση PDF, το αποτέλεσμα μπορεί να βελτιωθεί με εναλλαγή μεταξύ των ρυθμίσεων [On] και [Off] στην επιλογή [PDF Preview Method] (Μέθοδος προεπισκόπησης PDF) > [Data Conversion Service] (Υπηρεσία μετατροπής δεδομένων) στην οθόνη [Print Settings] (Ρυθμίσεις εκτύπωσης).

Σχετικά θέματα