Σάρωση (σειρά imageRUNNER ADVANCE με χρήση της λειτουργίας [Scan and Send] (Σάρωση & Αποστολή))

Μπορείτε να λάβετε δεδομένα σάρωσης στο φορητό τερματικό σας με τη λειτουργία [Scan and Send] (Σάρωση & Αποστολή) της συσκευής πολλαπλών λειτουργιών.

Διαδικασίες

Έλεγχος του ονόματος συστήματος του φορητού τερματικού

1.Πατήστε [] στην επάνω αριστερή γωνία της αρχικής οθόνης της εφαρμογής Canon PRINT Business και καταχωρίστε/επιλέξτε τη συσκευή που θα χρησιμοποιηθεί.
2.Στην αρχική οθόνη της εφαρμογής Canon PRINT Business, πατήστε [Scan] (Σάρωση).
3.Στην οθόνη σάρωσης, ελέγξτε το [Host Name] (Όνομα κεντρικού υπολογιστή).

Σάρωση πρωτοτύπου στη συσκευή

1.Τοποθετήστε το πρωτότυπο στην επιφάνεια σάρωσης ή στον τροφοδότη.
2.Πατήστε [Scan and Send] (Σάρωση & Αποστολή) → [New Destination] (Νέος Προορισμός).
3.Πατήστε [File] (Αρχείο).
4.Στην οθόνη [File] (Αρχείο), ορίστε τον προορισμό.
[Protocol] (Πρωτόκολλο):
Επιλέξτε [WebDAV].
[Host Name] (Όνομα κεντρικού υπολογιστή):
Εισάγετε το όνομα συστήματος που εμφανίζεται στην οθόνη [Scan] (Σάρωση) της εφαρμογής Canon PRINT Business.
5.Πατήστε [OK].
6.Αλλάξτε τις ρυθμίσεις σάρωσης.
7.Πατήστε [] (Start).

Αποτέλεσμα

Τα δεδομένα σάρωσης αποθηκεύονται και εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου για την ολοκλήρωση της λήψης των δεδομένων στην εφαρμογή Canon PRINT Business.
Αν πατήσετε [OK], εμφανίζεται η οθόνη προεπισκόπησης εγγράφων.

JPEG/PDF

Εμφανίζεται μια προεπισκόπηση στην οθόνη προεπισκόπησης εγγράφων.

TIFF/OOXML/XPS

Μπορείτε να επιλέξετε μια εφαρμογή για την εμφάνιση της προεπισκόπησης, πατώντας το εικονίδιο του αρχείου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για να εμφανίσετε σε προεπισκόπηση ένα αρχείο μορφής TIFF/OOXML/XPS, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει την κατάλληλη εφαρμογή στο φορητό τερματικό.
Αν επιλέξετε τη μορφή αρχείου [OOXML] κατά τη σάρωση, ενδέχεται να μην μπορείτε να ανοίξετε τα δεδομένα σάρωσης με άλλες εφαρμογές. Αν συμβεί αυτό, επαναλάβετε τη σάρωση χρησιμοποιώντας άλλη μορφή αρχείου.

Σχετικά θέματα