Използване на приложението за изпращане на сканирани данни от устройство

С това приложение можете да изпълнявате функцията за сканиране на устройство, да променяте настройките за сканиране и да изпращате сканирани данни.
Бутоните за изпращане на сканираните данни по електронна поща или изпращане на сканираните данни към вас самите са регистрирани по подразбиране, но можете да регистрирате и персонализирани настройки.
Като регистрирате често използвани настройки и дестинации към бутони, можете да изпълните регистрираните операции, като просто докоснете даден бутон.

Предварителни изисквания

Устройството за използване позволява да се изпълняват задачи от мобилни терминали
Следвайте процедурата по-долу, за да активирате настройката от контролния панел на устройството.
Показване на [Management Settings] (Настройки на управление) > [License/Other] (Лиценз/друго) от (Settings/Registration) → задаване на [Allow Jobs to Be Performed from Mobile Device] (Разрешаване на задачи да се извършват от мобилно устройство) на [On] (Вкл.).
[Log in as Guest user] (Влизане като потребител гост) е изключена в [App Settings] (Настройки на приложението) > [User Information] (Информация за потребител)
[App Settings] (Настройки на приложението) > [Send To] (Изпращане към) е зададена на (ако смятате да изпратите сканираните данни към вас)
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако удостоверяването на потребителя на устройството е активирано и [Display When Function Is Selected] (Показване, когато е избрана функция) е зададена на [Login Screen Display Settings] (Настройки на показване на екрана за вход), изведете някой от следните екрани, преди да извършите операцията.
Main Menu/Home
Mobile Portal
Ако софтуерната клавиатура се показва на екрана за удостоверяване на клавиатурата, затворете софтуерната клавиатура, преди да извършите операцията.

Процедури

1.Докоснете [] в горния ляв ъгъл на началния екран на Canon PRINT Business.
Показва се екранът [Select Printer] (Избор на принтер).
2.Изберете устройството, което използвате.
3.Докоснете [Other Functions] (Други функции) на началния екран на Canon PRINT Business.
4.Докоснете [Scan and Send by E-Mail] (Сканиране и изпращане по имейл).
Когато изпращате сканирани данни по имейл
5.На екрана [Scan and Send by E-Mail] (Сканиране и изпращане по имейл) докоснете [Scan and Send by E-Mail] (Сканиране и изпращане по имейл).
6.Въведете адреса на местоназначението, името на темата и текста.
Можете да докоснете [+], за да отворите адресната книга на мобилния терминал и да посочите дестинация.
За да промените настройките на сканиране, докоснете [Detailed Settings] (Подробни настройки).
7.Поставете оригиналните документи на устройството и докоснете [Start] (Старт).
Заданието може да бъде отменено, ако поставите оригиналите след докосване на [Start] (Старт).
8.Потвърдете дестинацията на показания екран и докоснете [OK].
Ако е изведен екранът [Enter PIN Code] (Въвеждане на PIN код), въведете четирицифрения ПИН код, показан на екрана на устройството.
ЗАБЕЛЕЖКА
Възможно е приложението да не може да получи достъп до дестинациите в зависимост от използваното от вас приложение за адресен справочник. Ако се случи това, използвайте друго приложение за адресен справочник.
Когато изпращате сканираните данни към вас
5.На екрана [Scan and Send by E-Mail] (Сканиране и изпращане по имейл) докоснете [Scan and Send to Myself] (Сканиране и изпращане към себе си).
6.Въведете името на темата и текста.
Можете да промените дестинацията в [App Settings] (Настройки на приложението) > [Send To] (Изпращане към).
За да промените настройките на сканиране, докоснете [Detailed Settings] (Подробни настройки).
7.Поставете оригиналните документи на устройството и докоснете [Start] (Старт).
Заданието може да бъде отменено, ако поставите оригиналите след докосване на [Start] (Старт).
8.Потвърдете дестинацията на показания екран и докоснете [OK].
Ако е изведен екранът [Enter PIN Code] (Въвеждане на PIN код), въведете четирицифрения ПИН код, показан на екрана на устройството.
Когато регистрирате нов бутон
5.На екрана [Scan and Send by E-Mail] (Сканиране и изпращане по имейл) докоснете [Add Button] (Добавяне на бутон).
6.Посочете настройките, които да регистрирате към бутона, адреса на електронната поща на местоназначението и името на бутона и след това докоснете [Store] (Съхранение).

Резултат

Сканираните данни се изпращат до посочената дестинация.
Ако регистрирате нов бутон, той се добавя към екрана [Scan and Send by E-Mail] (Сканиране и изпращане по имейл).
ЗАБЕЛЕЖКА
За да промените настройките на регистриран бутон, докоснете [] отдясно на бутона.
За да сортирате бутоните или да изтриете бутон, докоснете иконата Edit в горния десен ъгъл на екрана.
Ако се покаже съобщението „The job has been canceled because the printer was being used, or a timeout occurred.“, влезте в устройството преди извършване на операцията или променете настройките за визуални съобщения на устройството.
Ако е изведено съобщението „Could not perform the job because the job settings on the printer are incorrect, or another operation was being processed.“, проверете настройките [Scan and Send] (Сканиране и изпращане) на устройството и променете всички настройки, които противоречат на настройките, посочени в приложението.

Свързани теми