Регистриране на устройство (търсене в Wi-Fi мрежа)

Търсене и запаметяване на устройства, които ще се използват за сканиране и печат. Съществува метод за автоматично търсене на устройства в мрежа и метод за търсене на устройства чрез задаване на IP адрес или DNS име (FQDN).

Предварителни изисквания

Броят на запаметените устройства не е достигнал лимита.
В това приложение могат да бъдат запаметени до 10 устройства. Ако са запаметени общо 10 устройства, търсете устройствата, след като изтриете запаметени устройства.

Процедури

Автоматично търсене на устройства в същата мрежа

1.Докоснете [] в горния ляв ъгъл на началния екран на Canon PRINT Business.
Показва се екранът [Select Printer] (Избор на принтер).
2.Докоснете [Auto Search (Wi-Fi)] (Автоматично търсене (Wi-Fi)).
Извеждат се намерените устройства.
3.Изберете устройството.
4.Потвърдете информацията за устройството в показания диалогов прозорец → докоснете [Add] (Добавяне).
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако устройството, което искате да намерите, не е показано, потърсете го чрез [Manual Search (Wi-Fi)] (Ръчно търсене (Wi-Fi)).

Ръчно търсене на устройства чрез задаване на IP адрес/DNS име (FQDN)

1.Докоснете [] в горния ляв ъгъл на началния екран на Canon PRINT Business.
Показва се екранът [Select Printer] (Избор на принтер).
2.Докоснете [Manual Search (Wi-Fi)] (Ръчно търсене (Wi-Fi))
3.Въведете IP адреса или DNS името (FQDN) на устройството, което желаете да използвате.
Когато търсите, като задавате DNS
Въведете FQDN.
<Пример за въвеждане на FQDN>
Ако името на хоста е "device01", името на поддомейна е "aaa" и името на домейна е "bbb.com":
device01.aaa.bbb.com
4.Изберете устройството.
5.Потвърдете информацията за устройството в показания диалогов прозорец → докоснете [Add] (Добавяне).

Резултат

Устройството е регистрирано в списъка на екрана [Select Printer] (Избор на принтер).
ЗАБЕЛЕЖКА
Можете също да регистрирате устройство от екрана при печат [Preview] (Визуализация). Докоснете [Printer] (Принтер) в [Preview] (Визуализация), за да изведете екрана [Select Printer] (Избор на принтер).

Свързани теми