Печатење веб-страница

Може да ја отпечатите веб-страницата до којашто пристапувате со избирање на оваа апликација од менито за споделување на апликацијата на прегледувачот, како на пример Chrome.

Процедури

Прикажување на веб-страницата за печатење

1.Прикажете ја веб-страницата за печатење во апликација на прегледувач, како на пример Chrome.
2.Вклучете Canon PRINT Business од менито за споделување од апликацијата на прегледувачот.
Ќе се прикаже екранот [Preview] (преглед) од Canon PRINT Business.

Печатење на избраната веб-страница

1.Допрете [Printer] (печатач) и изберете го уредот што ќе се користи за печатење.
2.Допрете ги поставките за печатење за да ги промените.
3.Погледнете го прегледот на екранот [Preview] (преглед).
За да ја проверите втората страница и следните страници
Со допирање на малата сликичка се прикажува зголемен преглед. Ако печатите датотека со повеќе страници, втората страница и последователните страници може да се погледнат во поголеми димензии.
За да избришете непотребни страници
Со допирање на малата сликичка се прикажува зголемен преглед. Прикажете ги непотребните страници и допрете [].
4.На екранот [Preview] (преглед), допрете на [Print] (печати).

Резултат

Избраната веб-страница ќе се отпечати.
ЗАБЕЛЕШКА
Во зависност од веб-страницата, очекуваните резултати за преглед/печатење може да не се постигнат. 

Поврзани теми