Skanimi (seria imageRUNNER ADVANCE kur përdorni funksionin [Scan and Send] (Skanoni dhe dërgoni))

Mund të merrni të dhëna të skanuara në terminalin celular duke përdorur funksionin [Scan and Send] (Skanoni dhe dërgoni) të pajisjes multifunksionale.

Procedurat

Kontrollimi i emrit host të terminalit celular

1.Trokitni te [] në këndin e sipërm majtas të ekranit kryesor të Canon PRINT Business dhe regjistroni/zgjidhni pajisjen që do të përdorni.
2.Në ekranin kryesor të Canon PRINT Business, trokitni te [Scan] (Skanoni).
3.Në ekranin e skanimit, kontrolloni [Host Name] (Emri i pritësit).

Skanimi i një origjinali në pajisje

1.Vendoseni origjinalin mbi xhamin e platinës ose ushqyesin.
2.Shtypni [Scan and Send] (Skanoni dhe dërgoni) → [New Destination] (Destinacioni i ri).
3.Shtypni [File] (Skedar).
4.Në ekranin [File] (Skedar), caktoni destinacionin.
[Protocol] (Protokolli):
Zgjidhni [WebDAV].
[Host Name] (Emri i pritësit):
Futni emrin e pritësit që shfaqet në ekranin [Scan] (Skanoni) të Canon PRINT Business.
5.Shtypni [OK].
6.Ndryshoni parametrat e skanimit.
7.Shtypni [] (Start).

Rezultati

Të dhënat e skanuara ruhen dhe shfaqet një kuti dialoguese për përfundimin e marrjes së të dhënave te Canon PRINT Business.
Nëse trokitni tek [OK], do të shfaqet ekrani i pamjes paraprake të dokumentit.

JPEG/PDF

Shfaqet një pamje në ekranin e pamjes të dokumentit.

TIFF/OOXML/XPS

Mund të zgjidhni një aplikacion për të shfaqur një pamje paraprake duke trokitur tek ikona e skedarit.
SHËNIM
Për të shikuar paraprakisht një skedar të formatit TIFF/OOXML/XPS, aplikacioni përkatës duhet të jetë i instaluar në terminalin celular.
Nëse zgjidhni [OOXML] për formatin e skedarit kur skanoni, mund të mos arrini t'i hapni të dhënat e skanuara me aplikacionet e tjera. Nëse ndodh kjo gjë, skanoni përsëri në një format tjetër skedari.

Tema të ngjashme