การแก้ไขรายการการตั้งค่ารายการโปรด

คุณสามารถแก้ไขรายการ [การตั้งค่ารายการโปรด] และนำเข้าหรือส่งออกรายการเพื่อนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ได้
หมายเหตุ
คุณจะไม่สามารถแก้ไขชื่อของการตั้งค่าการพิมพ์ในการตั้งค่ารายการโปรดได้ หากคุณต้องการใช้การตั้งค่าการพิมพ์รายการอื่นเป็นการตั้งค่ารายการโปรด ให้บันทึกรายการดังกล่าวเป็นการตั้งค่ารายการโปรด

การแก้ไขรายการการตั้งค่ารายการโปรด

1.
แสดงหน้า [สนับสนุน/อุปกรณ์]
2.
คลิก [แก้ไขการตั้งค่ารายการโปรด]
3.
เลือกการตั้งค่ารายการโปรดที่ต้องการแก้ไขจากรายการ [การตั้งค่ารายการโปรด] → คลิก [แก้ไข]
หากคุณต้องการลบการตั้งค่ารายการโปรด ให้เลือกการตั้งค่ารายการโปรด → คลิก [] (ลบ) → คลิก [ใช่] ในหน้าจอยืนยันที่ปรากฏ
4.
ในกล่องโต้ตอบ [แก้ไขการตั้งค่ารายการโปรด] เลือก [ชื่อ] และ [ไอคอน] → แล้วคลิก [ตกลง]
ป้อนข้อความใน [ความเห็น] ถ้าจำเป็น
5.
คลิก [ปิด]

การส่งออกการตั้งค่ารายการโปรด

1.
แสดงหน้า [สนับสนุน/อุปกรณ์]
2.
คลิก [แก้ไขการตั้งค่ารายการโปรด]
3.
เลือกการตั้งค่ารายการโปรดที่ต้องการส่งออกจาก [การตั้งค่ารายการโปรด]
4.
คลิก [ส่งออก] → ระบุตำแหน่งที่จัดเก็บและชื่อไฟล์ → คลิก [บันทึก] หรือ [ตกลง]
การตั้งค่ารายการโปรดที่เลือกจะบันทึกอยู่ในไฟล์นามสกุล ".profile"

การนำเข้าการตั้งค่ารายการโปรด

1.
แสดงหน้า [สนับสนุน/อุปกรณ์]
2.
คลิก [แก้ไขการตั้งค่ารายการโปรด]
3.
เลือก [นำเข้า] → เลือกไฟล์ (นามสกุล ".profile") ที่ต้องการนำเข้า → คลิก [เปิด]
การตั้งค่ารายการโปรดที่นำเข้าจะแสดงในรายการ [การตั้งค่ารายการโปรด]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง