การพิมพ์โปสเตอร์ขนาดใหญ่ลงในกระดาษหลายแผ่น

คุณสามารถขยายข้อมูลที่จะพิมพ์ในขนาดหนึ่งหน้าและพิมพ์ข้อมูลลงในกระดาษหลายๆ แผ่นได้ เมื่อนำกระดาษที่พิมพ์มาต่อกัน จะได้เป็นงานพิมพ์ขนาดใหญ่เหมือนโปสเตอร์
หัวข้อนี้จะแนะนำการตั้งค่าการพิมพ์โปสเตอร์และตัวอย่างงานที่พิมพ์เช่นกัน

การพิมพ์โปสเตอร์

1.
แสดงหน้า [เค้าโครง]
2.
เลือก [โปสเตอร์] → ระบุจำนวนแผ่น
หากคุณเลือก [กำหนดเอง] ให้ระบุจำนวนแถวและคอลัมน์ในกล่องโต้ตอบ [ระบุตัวเลขแบบกำหนดเองของแถวและคอลัมน์สำหรับโปสเตอร์] ตามลำดับ
หากคุณต้องการตั้งค่ารายละเอียด เช่น ช่วงของหน้าที่จะพิมพ์, การพิมพ์โดยมีเส้นขอบ เป็นต้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
3.
คลิก [รายละเอียด]
4.
ในกล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าโปสเตอร์] ให้ตั้งค่ารายการที่จำเป็น
5.
คลิก [ตกลง]

การตั้งค่าการพิมพ์โปสเตอร์และตัวอย่างงานที่พิมพ์

เนื้อหาส่วนนี้แสดงตัวอย่างการตั้งค่าและผลงานพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์โปสเตอร์จากการตั้งค่านั้นๆ ไว้ด้วยกัน ตัวอย่างการตั้งค่าจะแสดงร่วมกับสถานะการตั้งค่าในกล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าโปสเตอร์] เมื่อจำเป็น
ตัวอย่างการตั้งค่า 1.
หน้า [หลัก] > [การวางแนว]: [แนวตั้ง]
หน้า [เค้าโครง] > [โปสเตอร์]: [1 x 2]
ผลงานพิมพ์
ตัวอย่างการตั้งค่า 2.
หน้า [หลัก] > [การวางแนว]: [แนวตั้ง]
หน้า [เค้าโครง] > [โปสเตอร์] > [กำหนดเอง]: ตั้งค่า 3 สำหรับ [จำนวนแถว] และ 2 สำหรับ [จำนวนคอลัมน์]
ผลงานพิมพ์
เมื่อเลือกกล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าโปสเตอร์] > [หมุนแผ่น 90 องศา] > [เปิด] หรือ [อัตโนมัติ]
หากคุณเลือก [อัตโนมัติ] หน้าจะถูกจัดวางโดยพิมพ์ข้อมูลการพิมพ์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ในตัวอย่างนี้ การวางแนวจะเหมือนกันกับเมื่อเลือก [เปิด] ไว้
เมื่อเลือกกล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าโปสเตอร์] > [หมุนแผ่น 90 องศา] > [ปิด]
ตัวอย่างการตั้งค่า 3.
หน้า [เค้าโครง] > [โปสเตอร์]: [2 x 2]
การตั้งค่าโดยละเอียดในกล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าโปสเตอร์]
ผลงานพิมพ์
ตัวอย่างการตั้งค่า 4.
หน้า [เค้าโครง] > [โปสเตอร์]: [2 x 2]
การตั้งค่าโดยละเอียดในกล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าโปสเตอร์]
ผลงานพิมพ์
คำอธิบายภาพ
เส้นประ: เส้นขอบ
: ตำแหน่งวาง
: ตำแหน่งตัด
: ความกว้างขอบ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง