การจัดเก็บข้อมูลที่จะพิมพ์

คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลการพิมพ์ในเมลบ็อกซ์ของอุปกรณ์ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของข้อมูลที่บันทึกไว้หรือรวมข้อมูลดังกล่าวเข้ากับข้อมูลอื่นที่จัดเก็บไว้โดยใช้แผงควบคุมของอุปกรณ์หรือ Remote UI ได้
หมายเหตุ
หากคุณบันทึกหมายเลขเมลบ็อกซ์ที่ใช้ในการพิมพ์ข้อมูลที่จัดเก็บไว้เป็นการตั้งค่ามาตรฐาน จะช่วยลดความยุ่งยากในการกำหนดค่าการตั้งค่าเมื่อพิมพ์เอกสารได้
1.
แสดงหน้า [หลัก]
2.
เลือก [จัดเก็บในเมลบ็อกซ์] จาก [วิธีการส่งออก]
3.
ในกล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าการจัดเก็บ] ตั้งค่า [ชื่อเอกสาร]
หากคุณต้องการระบุชื่อเอง ให้เลือก [ระบุชื่อ] → ป้อนชื่อ
4.
คลิก [เรียกใช้ข้อมูลเมลบ็อกซ์] → เลือกปลายทางการจัดเก็บ [เมลบ็อกซ์]
คุณสามารถเลือกได้หลายเมลบ็อกซ์พร้อมกันโดยการกดปุ่ม [Ctrl] หรือ [Shift]
5.
คลิก [ตกลง]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง