หน้า [การจัดชุด]

คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าที่เกี่ยวกับการจัดชุดได้ เช่น การแยกชุด การเย็บเล่ม
เรียงชุด
กลุ่ม
ออฟเซ็ต
รูเจาะ
ลวดเย็บ
[วิธีการส่งออก]
ระบุวิธีการจัดแบ่งเมื่อพิมพ์เอกสารหลายชุด
[+][-]
[ลวดเย็บ]
เย็บหน้ากระดาษหลังจากพิมพ์ข้อมูลพิมพ์แล้ว เลือกตำแหน่งการเย็บลวด
[เปิด (Eco (ไม่ใช้ลวดเย็บ))] หนีบกระดาษโดยไม่ใช้ลวดเย็บ
ตำแหน่งการเย็บลวดที่สามารถใช้ได้จะแตกต่างกันไปตามขนาดกระดาษที่ใช้พิมพ์ ทิศทางการป้อนกระดาษ และวิธีการกำหนดแหล่งจ่ายกระดาษ
[รูเจาะ]
พิมพ์เอกสารพร้อมทั้งเจาะรูสำหรับเข้าเล่ม ฟังก์ชั่นนี้จะสามารถใช้งานได้เมื่อเปิดใช้งานที่อุปกรณ์ ประเภทรูเจาะที่สามารถเลือกได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งที่อุปกรณ์
[ออฟเซ็ต]
เรียงเอกสารที่พิมพ์ให้เหลื่อมกันเป็นชุด
[ระบุช่วงออฟเซ็ต: ทุกช่วง]
พิมพ์หน้าโดยให้เลขหน้าที่ระบุแต่ละค่าเหลื่อมกัน
[พับ]
การพับแบบมุงหลังคาและหน้ากระดาษที่พิมพ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง