การเย็บมุงหลังคาพร้อมการพิมพ์หนังสือ

เมื่อดำเนินการพิมพ์หนังสือ คุณสามารถระบุการเย็บลวดที่กึ่งกลางขอบนอกของหน้ากระดาษ ระบบจะแบ่งหน้ากระดาษออกเป็นชุดแล้วพับครึ่ง และเย็บแต่ละชุดแบบมุงหลังคาที่จุดกึ่งกลาง
1.
แสดงหน้า [หลัก]
2.
เลือก [การพิมพ์หนังสือ]
นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่า [การพิมพ์หนังสือ] ในหน้า [เค้าโครง] ได้เช่นกัน
3.
เลือก [เปิด] จาก [ลวดเย็บ] → เลือก [เย็บมุงหลังคา] เป็นตำแหน่งเย็บลวด
นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่า [ลวดเย็บ] ในหน้า [การจัดชุด] ได้เช่นกัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง