Mengedit Senarai Tetapan Kegemaran

Anda boleh mengedit senarai [Tetapan Kegemaran] dan mengimport atau mengeksportnya untuk digunakan pada komputer lain.
NOTA
Anda tidak boleh mengedit tetapan cetakan yang didaftarkan dalam tetapan kegemaran. Jika anda ingin menggunakan tetapan cetakan yang berbeza sebagai tetapan kegemaran, daftarkannya sebagai tetapan kegemaran baharu.

Untuk Mengedit Senarai Tetapan Kegemaran

1.
Paparkan helaian [Sokongan/Peranti].
2.
Klik [Edit Tetapan Kegemaran].
3.
Pilih tetapan kegemaran yang ingin anda edit daripada senarai [Tetapan Kegemaran] → klik [Edit].
Jika anda ingin memadam tetapan kegemaran, pilih tetapan kegemaran → klik [] (Padam) → klik [Ya] dalam skrin pengesahan yang dipaparkan.
4.
Dalam kotak dialog [Edit Tetapan Kegemaran], pilih [Nama] dan [Ikon] → klik [OK].
Masukkan teks dalam [Komen], jika perlu.
5.
Klik [Tutup].

Untuk Mengeksport Tetapan Kegemaran

1.
Paparkan helaian [Sokongan/Peranti].
2.
Klik [Edit Tetapan Kegemaran].
3.
Pilih tetapan kegemaran untuk dieksport daripada [Tetapan Kegemaran].
4.
Klik [Eksport] → tentukan lokasi simpanan dan nama fail → klik [Simpan] atau [OK].
Tetapan kegemaran yang dipilih akan disimpan dalam fail dengan sambungan ".profile".

Untuk Mengimport Tetapan Kegemaran

1.
Paparkan helaian [Sokongan/Peranti].
2.
Klik [Edit Tetapan Kegemaran].
3.
Pilih [Import] → pilih fail (dengan sambungan ".profile") untuk diimport → klik [Buka].
Tetapan kegemaran diimport dipaparkan dalam senarai [Tetapan Kegemaran].

Topik Berkaitan