Chỉnh Sửa Danh Sách Cài Đặt Ưa Thích

Bạn có thể chỉnh sửa danh sách [Cài Đặt Ưa Thích], và nhập hoặc xuất danh sách cần sử dụng sang máy tính khác.
LƯU Ý
Bạn không thể chỉnh sửa các cài đặt in đã đăng ký trong cài đặt ưa thích. Nếu bạn muốn sử dụng các cài đặt in khác nhau làm cài đặt ưa thích, đăng ký chúng theo dạng các cài đặt ưa thích mới.

Để chỉnh sửa danh sách cài đặt ưa thích

1.
Hiển thị tờ [Hỗ Trợ/Thiết Bị].
2.
Nhấp vào [Sửa Cài Đặt Ưa Thích].
3.
Chọn cài đặt ưa thích mà bạn muốn sửa từ danh sách [Cài Đặt Ưa Thích] → nhấn chọn [Sửa].
Nếu bạn muốn xoá các cài đặt ưa thích, chọn cài đặt ưa thích → nhấp vào [] (Xóa) → nhấp vào [Có] trong màn hình kiểm tra hiển thị.
4.
Trong hộp thoại [Sửa Cài Đặt Ưa Thích], chọn [Tên] và [Biểu tượng] → nhấp vào [OK].
Nhập văn bản nếu có yêu cầu trong [Chú thích].
5.
Nhấp vào [Đóng].

Xuất cài đặt ưa thích

1.
Hiển thị tờ [Hỗ Trợ/Thiết Bị].
2.
Nhấp vào [Sửa Cài Đặt Ưa Thích].
3.
Chọn cài đặt ưa thích cần xuất từ [Cài Đặt Ưa Thích].
4.
Nhấp vào [Xuất] → chỉ định vị trí lưu trữ và tên tập tin → nhấp vào [Lưu] hoặc [OK].
Cài đặt ưa thích đã chọn sẽ được lưu trong một tập tin với phần mở rộng là ".profile".

Nhập cài đặt ưa thích

1.
Hiển thị tờ [Hỗ Trợ/Thiết Bị].
2.
Nhấp vào [Sửa Cài Đặt Ưa Thích].
3.
Chọn [Nhập] → chọn tập tin (với phần mở rộng là ".profile") cần nhập → nhấp vào [Mở].
Hiển thị cài đặt ưa thích đã nhập trong danh sách [Cài Đặt Ưa Thích].

Chủ đề liên quan