Nastavenie funkcií zariadenia na používanie

V prípade inštalácie ovládača s pripojením k sieti sa za normálnych okolností získajú informácie o možnostiach nainštalovaných v zariadení a funkcie spojené s ovládačmi sa nastavia tak, aby bolo možné ich použiť. Ak nie je možné použiť funkcie zariadenia alebo v prípade pridania možnosti, sa musia znova získať informácie o zariadení a štruktúra možností sa musí nastaviť ručne.

Predpoklady

Zapnutie funkcie [Získať informácie o správe tlač. z host.] v zariadení
Podrobnosti nájdete v návode k zariadeniu.
Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.

Postupy

1.
Otvorte [Zariadenia a tlačiarne] v položke [Ovládací panel] systému Windows.
2.
Pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie, ktoré chcete nastaviť → vyberte [Predvoľby tlače].
Ak používate dotykový panel, stlačte a podržte ikonu zariadenia, ktoré chcete nastaviť → vo vyskakovacej ponuke ťuknite na [Predvoľby tlače].
3.
Zobrazte kartu [Podpora/zariadenie].
POZNÁMKA
Ak sa zobrazí štandardná obrazovka nastavení tlače systému Windows bez karty [Podpora/zariadenie], môže ísť o problém s prostredím, nastavením alebo stavom inštalácie ovládača. Pozrite si nasledujúce riešenie problémov na povolenie obrazovky s nastaveniami tlače ovládača, ktoré sa majú zobraziť.
4.
Kliknite na položku [Nastavenia zariadenia].
Keď kliknete na [Nastavenia zariadenia], po zobrazení potvrdzovacej obrazovky s otázkou, či chcete uložiť nastavenia, sa zatvorí obrazovka nastavení tlače.
5.
Zobrazte kartu [Nastavenia zariadenia].
6.
V prípade potreby nastavte, či sa má IP adresa zariadenia zistiť automaticky, alebo či sa má zadať ručne v položke [Nastavenia adresy IP] v spodnej časti obrazovky.
7.
Kliknite na položku [Získať informácie o zariadení].
8.
Ak sa zobrazí hlásenie „Chcete získať informácie o zariadení?“, kliknite na položku [Áno].
Ak sa získajú informácie, štruktúra možnosti sa nastaví automaticky. Skontrolujte nastavenia.
Ak sa informácie nezískajú, nastavte možnosti ručne. Vyberte možnosti spojené so zariadením.
9.
Kliknite na položku [OK].
POZNÁMKA
V ktoromkoľvek z nasledujúcich prípadov sa možno nebudú dať získať niektoré informácie o zariadení. Ak je to váš prípad, možnosti nastavte manuálne.
Pri inštalácii ovládača vyšpecifikovaním portu pre štandard TCP/IP
Ak používate zariadenie alebo port, ktorý nedokáže získať informácie o zariadení