Tlač veľkého plagátu na viac strán

Tlačové údaje jednej strany môžete zväčšiť a vytlačiť ich cez viacero hárkov papiera. Keď sa vytlačené hárky spoja, vytvoria veľký výtlačok podobný plagátu.
V tejto téme sa nachádzajú aj príklady nastavenia tlače plagátu a výstupu.

Tlač plagátu

1.
Zobrazte kartu [Rozloženie].
2.
Vyberte [Plagát] → určite počet častí.
Ak ste vybrali [Vlastný], zadajte postupne počet riadkov a stĺpcov v dialógovom okne [Zadajte vlastný počet riadkov a stĺpcov pre plagát].
Ak chcete nastaviť podrobnosti, ako je rozsah strán, ktoré sa majú vytlačiť, tlač s okrajmi atď., vykonajte nasledujúci postup.
3.
Kliknite na položku [Podrobnosti].
4.
V dialógovom okne [Nastavenia plagátu] nastavte všetky potrebné položky.
5.
Kliknite na položku [OK].

Príklady nastavenia tlače plagátu a výstupu

V tejto časti sa uvádzajú kombinácie príkladov nastavenia a výsledkov výstupu týkajúce sa tlače plagátov. Príklady nastavenia sú v prípade potreby zobrazené v kombinácii so stavom nastavenia v dialógovom okne [Nastavenia plagátu].
Príklad nastavení 1.
Karta [Hlavné] > [Orientácia]: [Na výšku]
Karta [Rozloženie] > [Plagát]: [1 x 2]
Výsledok výstupu
Príklad nastavení 2.
Karta [Hlavné] > [Orientácia]: [Na výšku]
Karta [Rozloženie] > [Plagát] > [Vlastný]: nastavte 3 pre [Počet riadkov] a 2 pre [Počet stĺpcov]
Výsledok výstupu
Ak je zvolené dialógové okno [Nastavenia plagátu] > [Otáčať hárky o 90 stupňov] > [Zap.] alebo [Automaticky]
Ak ste vybrali možnosť [Automaticky], stránky budú orientované v smere, v ktorom sa vytlačia väčšie tlačové údaje. V tomto príklade je orientácia rovnaká ako v prípade výberu možnosti [Zap.].
Ak je zvolené dialógové okno [Nastavenia plagátu] > [Otáčať hárky o 90 stupňov] > [Vyp.]
Príklad nastavení 3.
Karta [Rozloženie] > [Plagát]: [2 x 2]
Podrobné nastavenia v dialógovom okne [Nastavenia plagátu]
Výsledok výstupu
Príklad nastavení 4.
Karta [Rozloženie] > [Plagát]: [2 x 2]
Podrobné nastavenia v dialógovom okne [Nastavenia plagátu]
Výsledok výstupu
Legenda
Prerušovaná čiara: okraj
: značka vloženia
: značka odstrihnutia
: Šírka okraja

Príbuzné témy