Introducció de text

Introducció de text al Model de panell tàctil

Per introduir text o un número, utilitzeu el teclat que es mostra a la pantalla. Les tecles numèriques es mostren a la pantalla per introduir només números.
Canvi del tipus de caràcter
Toqueu <a> o <1/#> per canviar el tipus de caràcter introduït.
Per introduir caràcters en majúscula, toqueu .
Supressió de text
Cada cop que es toca  s'esborra un caràcter. Si manteniu premut , podeu esborrar caràcters successius.
Moviment del cursor (introducció d'un espai)
Toqueu  o per moure el cursor. Per introduir un espai, moveu el cursor fins al final del text i toqueu .
Quan les tecles numèriques es mostren
Quan és probable que només introduïu un valor numèric, es mostren les tecles numèriques a la pantalla. Toqueu les tecles numèriques per introduir el valor numèric.
Rang de valors
Els valors entre ( ) que es mostren al quadre d'introducció indiquen l'interval de valors que es pot introduir.
Quan es mostren altres botons a més de les tecles numèriques
Quan es mostra <+>/<-> o /, podeu tocar els botons per augmentar o disminuir el valor numèric o moure el cursor.

Introducció de text al Model de LCD en blanc i negre

Utilitzeu les tecles numèriques per introduir text i valors.
Canvi del tipus de text.
Premeu  per canviar el tipus de text introduït.
També podeu seleccionar <Mode d'introducció> i prémer  per canviar el tipus de text.
Tipus de text que es pot introduir
A continuació indiquem el tipus de text que es pot introduir.
Tecla
A
a
12
@ . - _ /
1
ABC
abc
2
DEF
def
3
GHI
ghi
4
JKL
jkl
5
MNO
mno
6
PQRS
pqrs
7
TUV
tuv
8
WXYZ
wxyz
9
(No disponible)
0
(espai) -.*#!",;:^`_=/|'?$@%&+\~()[]{}<>
(No disponible)
Premeu  o seleccioneu <Símbol> i premeu  quan el tipus de text que s'introdueix és <A> o <a> per mostrar els símbols que es poden introduir a la pantalla. Utilitzeu  /  /  /  per seleccionar el símbol que vulgueu introduir i premeu .
Supressió de text
Cada cop que es prem s'esborra un caràcter. Premeu i mantingueu premut per esborrar tot el text introduït.
Moviment del cursor (introducció d'un espai)
Premeu  o  per moure el cursor. Per introduir un espai, moveu el cursor fins al final del text i premeu .
Exemple d'introducció de text i números
Exemple: "Canon-1"
1
Premeu repetidament fins que se seleccioni <A>.
2
Premeu  repetidament fins que se seleccioni la lletra "C".
3
Premeu repetidament fins que se seleccioni <a>.
4
Premeu  repetidament fins que se seleccioni la lletra "a".
5
Premeu repetidament fins que se seleccioni la lletra "n".
6
Premeu repetidament fins que se seleccioni la lletra "o".
7
Premeu repetidament fins que se seleccioni la lletra "n".
8
Premeu repetidament fins que se seleccioni el símbol "-".
9
Premeu repetidament fins que se seleccioni <12>.
10
Premeu .
11
Seleccioneu <Aplicar> i premeu .

Introducció de caràcters amb un teclat USB

Podeu connectar un teclat al port USB per a dispositius USB a la Part frontal o a la Part posterior i introduir text des del teclat. Podeu introduir text des del tauler de control, encara que el teclat estigui connectat.
Algunes tecles del teclat USB, com ara [Backspace], [Home] i [End], no es poden utilitzar. Si premeu les tecles que no es poden utilitzar, no s'introdueix ni canvia cap caràcter.
Per esborrar text, premeu la tecla [Delete].
En prémer la tecla [RETURN/ENTER], l'entrada de text es completa de la mateixa manera que en seleccionar <Aplicar>.
Podeu especificar el tipus de distribució del teclat (americana o britànica). <Format de teclat anglès>
Podeu desconnectar el teclat USB de l'equip en qualsevol moment. No cal cap operació especial per desconnectar-lo.
Segons l'idioma de la pantalla, pot ser que no pugueu introduir alguns caràcters correctament.
Pot ser que el teclat USB no funcioni correctament en funció del tipus que sigui.
551E-02A