[Grundinställningar] Flik

Du kan ställa in grundläggande utskriftsfunktioner.
Beroende på aktuell drivrutin eller enhet går det eventuellt inte att ställa in alla funktioner som beskrivs här.
[Sidstorlek]
Visar pappersstorleken för de utskriftsdata som förberetts i programmet.
[Utmatningsstorlek]
Anger den verkliga pappersstorleken för utskrift. Om du väljer en annan storlek än den som anges i inställningen [Sidstorlek], kommer utskriftsdata att förstoras eller förminskas för att anpassas till den inställda sidstorleken vid utskrift.
[Uppgifter om kuvertutskrift] > [Skriva ut kuvert]-dialogrutan
Följ guiden för att ange nödvändiga inställningar när du vill skriva ut kuvert.
Du kan ange följande inställningar som finns på olika flikar.
[Utmatningsstorlek]/[Papperskälla]/[Papperstyp]/[Orientering]/[Rotera utskriftsdata 180 grader]
[Kopior]
Anger antalet kopior att skriva ut.
[Orientering]
Anger orienteringen för utskriftsdata.
[Sidlayout]
Anger hur många sidor som ska skrivas ut på varje pappersark.
[Skala manuellt]
Anger en förstorings- eller förminskningsgrad för utskrift.
[Använd 1 på 1 för data på en sida]
När du skriver ut flera sidor på varje ark, skrivs enskilda siddata ut över ett ark.
[Enkelsidig/dubbelsidig/utskrift av broschyrer]
Anger en metod för utmatning av utskriftsdata.
[Broschyr] > [Detaljerade inställningar för broschyr]-dialogrutan
Här kan du ange detaljerade inställningar som fästmarginal, förskjutningskorrigering och vilket papper som ska användas vid utskrift av broschyrer.
[+][-]
[Inställning för sadelhäftning]
Skriver ut en broschyr vikt på mitten och häftad i mitten. Vid trimning för att passa in sidornas kanter, välj [Vikning + sadelhäftning + trimning]/[Vikning + trimning], och ställ sedan in [Trimningsinställningar] i fliken [Efterbehandling].
[Plats för bindning]
Anger kanten på det papper som ska bindas.
Om du ändrar [Orientering] på fliken [Grundinställningar]/[Sidformat], ändras [Plats för bindning] till vänster eller överkant. Förhållandet långsida/kortsida behålls.
[Fästmarginal] > [Inställningar för fästmarginal]-dialogrutan
Med det här alternativet anger du fästmarginalens bredd.
[Häfta/sortera/gruppera]
Anger sidordningen och om sidorna ska häftas eller inte när du skriver ut flera kopior.
Sortera
Grupp
Häfta
Eko (utan häftklamrar)
[+][-]
[Färgläge]
Växlar mellan utskrifter i färg eller svartvitt. Om du automatiskt vill identifiera huruvida varje sida ska skrivas ut i färg eller svartvitt väljer du [Auto [Färg/svartvitt]].
[Inställningar för antal färger] > [Inställningar för antal färger]-dialogrutan
Gör att du kan växla mellan fullfärgstryck och tvåfärgstryck.
Om du väljer [Två färger], anger du vilken färg som ska användas med svart från [Färg som ska användas med svart]. De delar av utskriftsdatan som det inte finns några färgdata för är tryckta i nyanser av svartvitt, medan de delar för vilka det finns färgdata för skrivs ut i nyanser av den angivna färgen.
[Standardvärden]
Återställer alla utskriftsinställningar till standardvärdena.

Närliggande information