Nastavenie informácií o zariadení

Vysvetľuje postup nastavenia možností nainštalovaných v zariadení a povolenie funkcií, ktoré sú výhradné pre zariadenie.
Najprv vyberte profil konfigurácie, ktorý zodpovedá modelu tlačiarne na karte [Nastavenia zariadenia]. Nastavenia pre používanie funkcií zariadenia sa zobrazujú na karte [Nastavenia zariadenia]. Potom nastavte funkciu zariadenia a informácie o doplnkoch. Ak môžete použiť funkciu na získanie informácií o zariadení, informácie o funkciách a doplnkoch možno nastaviť automaticky.
Vykonajte odozvu v závislosti od situácie, ako je uvedené nižšie.
Ak ste vykonali inštaláciu pomocou inštalačného programu s pripojením k sieti:
Za normálnych okolností sa informácie o zariadení získajú pri inštalácii a profil konfigurácie a funkcie zariadenia a informácie o doplnkoch sa nastavia automaticky. Podľa nasledujúceho postupu skontrolujte, či je použitý profil konfigurácie, ktorý zodpovedá modelu tlačiarne a či je možnosť [Informácie o zariadení] nastavená na [Automaticky].
Ak ste vykonali inštaláciu pomocou inštalačného programu s pripojením USB:
Počas inštalácie sa automaticky nastaví profil konfigurácie, ktorý zodpovedá modelu tlačiarne. Funkcia získania informácií o zariadení nemusí byť podporovaná, ak je zariadenie pripojené prostredníctvom USB, v závislosti od zariadenia, ovládača alebo prostredia. Podľa nasledujúceho postupu skontrolujte, či je použitý profil konfigurácie, ktorý zodpovedá modelu tlačiarne a ručne nastavte funkcie zariadenia a informácie o doplnkoch.
Ak počas inštalácie neboli získané informácie o zariadení alebo ak nie je možné použiť funkcie a doplnky zariadenia:
Podľa nasledujúceho postupu automaticky alebo ručne nastavte profil konfigurácie a funkcie zariadenia a informácie o doplnkoch.
Ak ste k zariadeniu pripojili príslušenstvo:
Podľa nasledujúceho postupu skontrolujte, či je použitý profil konfigurácie, ktorý zodpovedá modelu tlačiarne, a automaticky alebo ručne nastavte doplnkovú možnosť.
Ak zmeníte model tlačiarne, ktorú používate:
Po zmene portu a nastavení profilu konfigurácie automaticky alebo ručne nastavte profil konfigurácie a funkcie zariadenia a informácie o doplnkoch.

Predpoklady

Nastavenia na zariadení
Ak je zariadenie pripojené prostredníctvom portu WSD, možnosť [Použiť prezeranie WSD] je už zapnutá.
Ak je zariadenie pripojené zadaním štandardného TCP/IP portu, možnosť [Získať informácie o správe tlač. z host.] je už zapnutá.
Podrobnosti nájdete v návode k zariadeniu.
Pri spustení počítača sa prihláste ako používateľ s oprávneniami správcu.
Pri zmene modelu používanej tlačiarne zmeňte nastavenia tlačového portu.

Postupy

1.
Zobrazte obrazovku vlastností tlačiarne.
(1) Zobrazte [Bluetooth a zariadenia] (alebo [Zariadenia]) z položky [ Nastavenie] v ponuke Štart.
(2) V ponuke [Tlačiarne a skenery] zobrazte obrazovku správy pre nastavované zariadenie.
Ak chcete zobraziť obrazovku správy, kliknite na zariadenie alebo pre príslušné zariadenie kliknite na položku [Spravovať].
(3) Pre nastavované zariadenie kliknite na položku [Vlastnosti tlačiarne].
Ak používate ovládač s viacerými modelmi zariadenia, vyberte zariadenie, ktoré chcete nastaviť a potom kliknite na [Vlastnosti tlačiarne].
2.
Zobrazte kartu [Nastavenia zariadenia].
3.
Skontrolujte, či je profil konfigurácie vhodný pre zariadenie, ktoré používate → ak sa nezhoduje model tlačiarne, kliknite na tlačidlo [Zmeniť].
Ak je nastavený profil konfigurácie, ktorý zodpovedá modelu tlačiarne, prejdite na krok 5.
DÔLEŽITÉ
Ak ste nevybrali profil konfigurácie vhodný pre zariadenie, ktoré práve používate, informácie o zariadení nemusia byť správne použité, následkom čoho nemusia byť všetky funkcie použiteľné. Vyberte vhodný profil konfigurácie na zobrazenie požadovaných nastavení na karte [Nastavenia zariadenia]. Pre nastavenia, ktoré nie sú zobrazené na karte [Nastavenia zariadenia], neboli priradené príslušné informácie o zariadení.
4.
Vyberte možnosť [Automaticky vybrať konfiguračný profil vhodný pre vaše zariadenie] → kliknite na položku [OK].
Profil konfigurácie vyberte manuálne v nasledujúcich prípadoch:
Ak nie je možné získať informácie o zariadení, pretože zariadenie sa nemôže pripojiť
Ak musíte vybrať profil konfigurácie manuálne
Ak chcete profil konfigurácie vybrať manuálne, vyberte [Vybrať manuálne] → vyberte profil konfigurácie z [Konfiguračný profil] → kliknite [OK].
5.
Skontrolujte, či je možnosť [Informácie o zariadení] nastavená na [Automaticky] → kliknite na [OK].
Ak je možnosť [Informácie o zariadení] nastavená na [Automaticky], získajú sa informácie o zariadení a funkcie zariadenia a informácie o doplnkoch sa nastavia automaticky.
Ak chcete znova získať informácie o zariadení po pridaní doplnku atď., kliknite na [] (Získať informácie o stave zariadenia).
Ak je možnosť [Informácie o zariadení] nastavená na [Manuálne nastavenia], informácie o zariadení neboli získané. Nastavte ručne doplnky pripojené k zariadeniu a funkcie podporované zariadením.
POZNÁMKA
Aj keď môžete použiť funkciu získania informácií o funkciách zariadenia, niektoré informácie o zariadení musíte nastaviť ručne. Podrobnosti nájdete v témach o nastaveniach funkcií zariadenia.
V ktoromkoľvek z nasledujúcich prípadov existuje možnosť, že sa vám nemusí podariť získať niektoré informácie o zariadení. V takom prípade nastavte doplnky manuálne.
V prípade použitia USB portu
V prípade použitia zariadenia alebo portu, ktorý nedokáže získať informácie o zariadení
Ak je profil konfigurácie nastavený na [Základná konfigurácia] alebo [Základná konfigurácia (kompatibilné)]
Aj keď je konfiguračný profil nastavený vyššie uvedeným postupom, počiatočné nastavenia zariadenia sa nemusia prejaviť.
V tomto prípade vyberte [Predvolené nastavenia] v [Profil] na ľubovoľnom liste obrazovky nastavení tlače ovládača a kliknite na [OK].
Nastavenia informácií o zariadení môžete exportovať a uložiť na liste [Nastavenia zariadenia] ako profil konfigurácie. Pomocou importovania exportovaného profilu konfigurácie môžete naraz nastaviť všetky informácie o zariadení.

Príbuzné témy