Printerstatusvenster

Het printerstatusvenster is een functie waarmee u de status van de machine kunt controleren, fotomeldingen kunt bekijken en instellingen kunt doorvoeren voor het apparaat zoals stroombesparende instellingen. U kunt het ook gebruiken voor taken zoals u annuleren van een afdruktaak of het afdrukken van een lijst met apparaatinstellingen. Het printerstatusvenster wordt automatisch op uw computer geïnstalleerd als u het printerstuurprogramma installeert (Installatiehandleiding van printerstuurprogramma).

Het printerstatusvenster weergeven

Selecteer het apparaat door te klikken te in de systeemlade.
Automatische weergave van het printerstatusvenster
Het printerstatusvenster wordt automatisch weergegeven wanneer er zich een fout voordoet tijdens het afdrukken.
U kunt de instelling wijzigen die bepaalt wanneer het printerstatusvenster automatisch wordt weergegeven. Wijzig het met het menu [Opties]  [Voorkeuren (Gebruikers)] of [Voorkeuren (Beheerders)] dialoogvenster van het printerstatusvenster. Raadpleeg de Helpfunctie voor details. [Help] menu
Als u werkt met Windows 8/Server 2012
Open het printerstatusvenster op het bureaublad.
Weergave vanuit het printerstuurprogramma
Klik op in het scherm van het printerstuurprogramma.
 

Onderdelen van het scherm en de bijbehorende functies

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het hoofdscherm. Zie voor gedetailleerde beschrijvingen van de dialoogvensters die kunnen worden weergegeven met de bediening en menu's in dit scherm de Helpfunctie. [Help] menu

[Opdracht] menu

Hiermee kunt u documenten controleren die worden afgedrukt of in de wachtrij staan. U kunt ook documenten selecteren en afdrukken annuleren.

[Opties] menu

Hiermee kunt u de onderhoudsfuncties uitvoeren zoals instellingenlijsten afdrukken of reiniging van de fixeereenheid en om apparaatinstellingen door te voeren zoals stroombesparende instellingen. U kunt ook informatie controleren zoals het totale aantal afgedrukte pagina's.

[Help] menu

Geeft hulp weer voor het printerstatusvenster en versie-informatie.
U kunt ook de helpfunctie van het printerstatusvenster weergeven door op de toets [Help] te klikken in de verschillende dialoogvensters. Sommige dialoogvensters hebben echter geen [Help]-toets.

Werkbalk

 (Afdrukwachtrij)
Hiermee geeft u de afdrukwachtrij weer, een functie van Windows. Raadpleeg de Helpfunctie bij Windows voor meer informatie over de afdrukwachtrij.
 (Vernieuwen)
Vernieuwt de inhoud van het printerstatusvenster met de nieuwste informatie.
 (Status Draadloos LAN) (LBP6030w)
Hiermee kunt u de verbindingsstatus controleren (signaalsterkte) van de draadloze LAN.
 (UI op afstand) (LBP6030w)
Start de Remote UI. Werken met de Remote UI

Animatiegebied

Geeft animaties en illustraties weer over de status van de machine. Nadat een fout is opgetreden, kan in dit gedeelte ook een eenvoudige uitleg worden gegeven over het omgaan met de fout.

Pictogram

Geeft een pictogram weer dat de status van de machine aanduidt. De normale status is maar als er een fout optreedt, verandert het display naar / / , afhankelijk van de melding.

Meldinggedeelte

Geeft meldingen weer over de status van de machine. Indien er een fout of waarschuwing optreedt, staat in dit deel een uitleg onder de foutmelding of waarschuwing samen met informatie over het omgaan met het probleem. Er wordt een foutbericht weergegeven

[Gegevens voor probleemoplossing]

Geeft probleemoplossende informatie weer voor problemen beschreven door meldingen.

[Gegevens afdrukopdracht]

Geeft informatie over het document dat momenteel wordt afgedrukt.

 (Opdracht annuleren)

Annuleert het afdrukken van het document dat momenteel wordt afgedrukt.

 (Doorgaan/opnieuw proberen)

Als een fout is opgtreden maar het afdrukken kan worden voortgezet dan kunt u met deze knop de fout wissen en doorgaan met afdrukken. Maar als u de functie Doorgaan/Opnieuw proberen gebruikt om door te gaan met afdrukken dan kan het voorkomen dat de pagina's slechts gedeeltelijk worden afgedrukt of niet goed worden afgedrukt.

[Verbruikseenheden aanschaffen]

Selecteer als u klikt op [Verbruikseenheden aanschaffen] uw land of regio  en klik op [OK]. Er wordt een websitepagina van Canon weergegeven waar u informatie kunt vinden over de aanschaf van verbruikseenheden.

Statusbalk

Geeft de bestemming van de verbinding (pportnaam) weer van het printerstatusvenster.
0KSJ-00E