Ús de faxos remots

Encara que tingueu una impressora multifunció que no pugui enviar faxos, podeu fer servir la impressora per imprimir i rebre faxos a través d'una altra impressora multifunció amb funcionalitat de fax si totes dues impressores es troben a la mateixa xarxa. En aquest cas, la impressora amb funcionalitat de fax i la impressora sense es poden vincular a un equip servidor i un equip client, respectivament. Compartir la funcionalitat de fax i les línies de comunicació redueix els costos introductoris i permet fer un ús eficient de les funcions de fax.
* Només disponible per a la sèrie imageRUNNER ADVANCE
Abans d'utilitzar un fax remot
Cal configurar les opcions prèviament per tal que l'equip es pugui utilitzar com a equip servidor o equip client.
Configuració dels equips servidor <Enviar>
Configuració dels equips client <Enviar>
Per fer servir aquesta funció
Cal instal·lar una opció prèviament. Opcions del sistema
Enviament d'un fax
Podeu enviar un fax des d'un equip client igual que si enviéssiu un fax normal. Funcions bàsiques per enviar faxos
Les opcions següents són necessàries per utilitzar la llibreta d'adreces d'un equip servidor.
Opcions dels equips servidor  <Make Remote Address Book Open>
Opcions dels equips client  <Acquire Remote Address Book>
Recepció d'un fax
Els faxos rebuts en un equip servidor es converteixen en I-faxos i es reenvien a un equip client. Cal que configureu les opcions de l'equip servidor perquè pugui reenviar I-faxos a un equip client i les de l'equip client perquè pugui rebre I-faxos.
Configuració dels equips servidor <Opcions de reenviament>
Configuració dels equips client Configuració de la comunicació per correu electrònic/I-fax
Quan s'obra la pantalla d'introducció d'ID de departament i contrasenya, introduïu l'ID i la contrasenya desades a l'equip servidor.
La informació del remitent d'un fax enviat des de l'equip client s'imprimeix d'acord amb la configuració de l'equip servidor. <ID de terminal TX>
57HJ-05X