Ús de l'autenticació personal per gestionar la impressió/enviament per fax/lectura remota mitjançant un ordinador

Podeu aplicar l'autenticació personal a la impressió, l'enviament per fax i la lectura remota (Ús de l'ordinador per llegir (Lectura remota) (Windows)) mitjançant un ordinador. D'aquesta manera es pot proporcionar més seguretat, ja que l'equip no accepta aquestes operacions llevat que l'usuari s'identifiqui.
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió d'usuaris>  <Gestió d'autenticació>  <Restringir treb. dispositiu remot sense autent. usuari>  <On>  <Bé>  (Configuració)  (Configuració) <Aplicar canv. a opcs.>  <Sí>
6RFE-09W