<Imprimir>

En aquesta secció es descriuen les opcions d'impressió.
<Retenció obligatòria>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Imprimir>
Especifiqueu les opcions per a la impressió amb retenció obligatòria. Configuració de les opcions d'impressió retinguda forçada
<Període d'emmagatzematge de treballs>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Imprimir>
Especifiqueu el període de temps per emmagatzemar treballs.
<Eliminar treball després d'imprimir>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Imprimir>
Especifiqueu si voleu eliminar els treballs un cop impresos.
<Només permetre treballs d'impressió xifrada>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Imprimir>
Podeu configurar l'equip perquè només rebi treballs d'impressió segura xifrada d'ordinadors.
<Incloure domini com a condició recon. d'usuari>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Imprimir>
Especifiqueu si voleu determinar els treballs d'impressió d'un usuari d'inici de sessió mitjançant "nom d'usuari + nom de domini" o només "nom d'usuari". En funció de l'entorn, si els treballs d'impressió no es determinen correctament com a Els meus treballs, es poden determinar correctament com a treballs de l'usuari d'inici de sessió si seleccioneu <Off> i excloeu "nom de domini".
<Mostrar treballs d'altres usuaris>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Imprimir>
Especifiqueu si voleu visualitzar els treballs d'usuaris que no siguin l'usuari autoritzat.
<Restringir l'eliminació de treballs d'altres usuaris>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Imprimir>
Especifiqueu si els usuaris que no són l'usuari autoritzat poden eliminar treballs quan es mostren els treballs dels usuaris que no són l'usuari autoritzat.
<Distingir majúscules i minúscules a nom d'usuari>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Imprimir>
Especifiqueu si voleu configurar l'equip perquè distingeixi les majúscules i les minúscules en els noms d'usuari.
<Opcions de la pantalla de llista de treballs>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Imprimir>
Especifiqueu els tipus de treball que s'inclouran a la llista de treballs i els que se seleccionaran de manera predeterminada.
<Opcions d'avís dels treballs retinguts>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Imprimir>
Especifiqueu el mètode que es farà servir per enviar alertes de retenció de treball.
<Opcions de PIN per treballs d'impressió segura>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Imprimir>
Amb la funció d'impressió segura, podeu establir si voleu demanar que s'introdueixi un PIN en imprimir, mostrar imatges o eliminar.
<Permetre impressió automàtica en iniciar sessió>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Imprimir>
Podeu establir si voleu permetre que la impressió amb retenció obligatòria s'imprimeixi automàticament quan cada usuari inicia la sessió.
<Imprimir auto. treballs d'usuaris en iniciar sessió>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Imprimir>
Podeu establir si voleu permetre que la impressió amb retenció obligatòria s'imprimeixi automàticament després d'iniciar la sessió. Imprimir automàticament treballs d'impressió amb retenció obligatòria després d'iniciar la sessió
6RFE-0J3