Zapnutí stroje

V této části je popsáno, jak stroj zapnout.
1
Ujistěte se, že je zástrčka řádně zasunutá do elektrické zásuvky.
2
Otevřete kryt hlavního vypínače a stiskněte vypínač směrem k symbolu „“.
3
Zavřete kryt vypínače napájení.
Indikátor Hlavní napájení na ovládacím panelu (Ovládací panel) se rozsvítí a na displeji dotekového panelu se zobrazí obrazovka při spuštění.
Můžete si zvolit, která obrazovka se má zobrazit bezprostředně po zapnutí stroje. <Použít výchozí obrazovku po spuštění/obnově>
Odezva displeje dotekového panelu a tlačítek na ovládacím panelu nemusí být bezprostředně po zapnutí stroje optimální.
Je-li ke stroji přes USB kabel připojený vypnutý počítač Mac, může se stát, že se při zapnutí stroje automaticky zapne také tento počítač. V tom případě odpojte USB kabel od stroje. Tento problém můžete také vyřešit propojením stroje a počítače pomocí rozbočovače USB.
6RE1-020