Ovládací panel

Tato část popisuje názvy a použití tlačítek na ovládacím panelu.

Displej dotekového panelu

Kromě obrazovek nastavení pro jednotlivé funkce se na tomto displeji zobrazuje také chybový stav. Použití displeje dotekového panelu

Tlačítko [Nastavení/Uložení]

Stiskněte, chcete-li začít provádět různá nastavení zařízení, jako např. <Možnosti> nebo <Nastavit místo určení>. Nastavení/Uložení

Číselná tlačítka ([0] – [9])

Stiskněte při zadávání číselných hodnot. Zadávání znaků

Tlačítko [Úspora energie]

Stisknutím přepnete stroj do režimu spánku. Když je stroj v režimu spánku, klávesa se rozsvítí. Pokud snímač pohybu detekuje osobu přibližující se ke stroji, rozbliká se. Přechod do režimu spánku

Tlačítko [Informace o počitadle nebo zařízení]

Toto tlačítko stiskněte, chcete-li na displeji dotekového panelu zobrazit celkový počet stran použitých pro operace, jako je kopírování nebo tisk. Můžete také zkontrolovat sériové číslo a IP adresu stroje a informace doplňkových zařízení. Dále můžete zkontrolovat informace o verzi bezpečnostního čipu pro šifrování dat na pevném disku. Kontrola počtu stran pro Kopírování, tisk, faxování, skenování

Klávesa nastavení jasu

Kolečko použijte pro nastavení jasu displeje dotekového panelu. Stisknutím strany + tlačítka zvýšíte jas, stisknutím strany - jas snížíte.

Tlačítko nastavení hlasitosti

Stisknutím tohoto tlačítka můžete zobrazit obrazovku pro nastavení hlasitosti zvuku pro faxovou komunikaci nebo pro nastavení zvukového signálu, který se ozve, když dojde k chybě. Nastavení zvukových signálů

Tlačítko [Vynulovat]

Stisknutím tohoto tlačítka vynulujete zadané hodnoty nebo znaky.

Tlačítko [Stop]

Zastaví odesílání úlohy nebo tiskové úlohy. Zrušení úloh odesílání/tiskových úloh

Tlačítko [Start]

Stiskněte toto tlačítko, chcete-li spustit kopírování nebo skenování originálů.

Indikátor Hlavní napájení

Svítí, když je stroj zapnutý. Zapnutí stroje

Indikátor Chyba

Bliká nebo svítí, pokud se vyskytne chyba, např. dojde-li k zachycení papíru.
Jestliže bliká indikátor Chyba, postupujte podle pokynů zobrazených na displeji dotekového panelu.
Odstraňování zachyceného papíru
Odstraňování zachycených svorek (imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III)
Jestliže Chyba indikátor svítí stálým červeným světlem, kontaktujte místního autorizovaného zástupce Canon.

Indikátor Zpracování/data

Bliká během probíhající operace, např. při odesílání nebo tisku. Rozsvítí se zeleným světlem, když nějaké originály čekají na zpracování.

Tlačítko [Resetovat]

Stisknutím zrušíte změny nastavení a obnovíte předchozí nastavení.

Tlačítko ID (Přihlásit/Odhlásit)

Když je třeba provádět autentizaci uživatele, stiskněte toto tlačítko, abyste se přihlásili do systému stroje. Po ukončení práce na stroji opětovným stisknutím tohoto tlačítka proveďte odhlášení ze systému stroje. Přihlášení do systému stroje
Nastavení úhlu displeje dotekového panelu
6RE1-01Y