Vypnutí stroje

V této části je popsáno, jak stroj vypnout.
Než stroj vypnete, zkontrolujte jeho provozní stav.
Při vypínání stroj provádí operaci, která chrání pevný disk. Stroj můžete vypnout v průběhu aktivního procesu, ale může dojít k následujícím problémům, které vám mohou způsobit ztrátu nebo poškození dat.
Nevypínejte stroj v průběhu používání faxové/I-faxové funkce. Pokud stroj vypnete, odesílání a příjem I-faxových nebo faxových dokumentů nebude možný.
Nevypínejte stroj, je-li na displeji dotekového panelu zobrazeno hlášení <Zálohování uložených dat ze vzdáleného UR...>. Jestliže tak učiníte, můžete způsobit, že stroj řádně neprovede zálohování uložených dat.
Je-li bezprostředně před vypnutím stroje prováděn přístup do Rozšířená schránka (sdílené úložiště stroje) z jiné multifunkční tiskárny Canon* nebo počítače, může dojít k poškození dat uložených do systému stroje.
Vypnutí stroje během skenování nebo tisku může způsobit zachycení papíru.
* Pouze pro stroje řady imageRUNNER ADVANCE připojené v síti
Vypnutí stroje z Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní) Vypnutí/restartování stroje
1
Otevřete kryt hlavního vypínače a stiskněte vypínač směrem k symbolu „“.
2
Zavřete kryt vypínače napájení.
Úplné vypnutí stroje může trvat delší dobu. Nevytahujte napájecí šňůru, dokud indikátor Hlavní napájení (Ovládací panel) nezhasne.
Chcete-li stroj restartovat, vyčkejte alespoň 10 sekund po zhasnutí indikátoru Hlavní napájení a poté stroj znovu zapněte. Když je zapnutá volba <Nast. rychlého spuštění pro hlavní napájení>, vyčkejte alespoň 20 sekund a poté stroj restartujte. <Nast. rychlého spuštění pro hlavní napájení>
6RE1-021