Přechod do režimu spánku

Funkce režimu spánku napomáhá snížení spotřeby energie dočasným vypnutím některých interních operací zařízení. Stroj můžete uvést do režimu spánku jednoduše stisknutím  (Úspora energie) na ovládacím panelu. Když je stroj v režimu spánku, displej dotekového panelu se vypne a rozsvítí se  (Úspora energie). Ovládací panel
Může se stát, že stroj do režimu spánku nevstoupí, což závisí na provozním stavu stroje a podmínkách.
Můžete nastavit pořadí pro spuštění nutných funkcí při provedení operací po ukončení režimu spánku. <Eko odchod z režimu spánku>
Indikátor Zpracování/data bliká nebo svítí zeleně, i když stroj vstoupí do klidového režimu.
Přechod z režimu spánku
Pokud je hodnota <Použít senzor pohybu> (Nastavení/Uložení) nastavena na <Zap>, stroj automaticky opustí režim spánku, když je osoba poblíž. Jestliže stroj z režimu spánku nevystoupí, stiskněte  (Úspora energie). <Použít senzor pohybu>
Informace o umístění senzoru pohybu viz Přední strana.
Pokud při zrušení režimu spánku snímačem pohybu nedojde během 60 sekund k žádné činnosti, stroj opět vstoupí do režimu spánku, i když neuplynul požadovaný čas přepnutí do klidového stavu.
Pokud je možnost <Použít senzor pohybu> nastavena na hodnotu <Vyp>, stroj ukončí režim spánku při provedení jedné z následujících činností:
Po stisknutí tlačítka úspory energie na ovládacím panelu*1
Jsou-li originály uloženy do podavače
Při otevření podavače
Při uložení/odstranění papíru z víceúčelové přihrádky*1
Při otevření/zavření krytu na stroji*1
Po přidržení IC karty nad čtečkou IC karet nainstalovanou ve stroji za účelem přihlášení*2
*1 Některé modely stroje nepodporují tuto funkci.
*2 Platí, pouze pokud je možnost <Spotřeba energie v režimu spánku> nastavena na hodnotu <Vysoká>. <Spotřeba energie v režimu spánku>
Nastavení automatického časovače režimu spánku
S pomocí volby <Čas autom. přepnutí do režimu spánku> můžete nastavit stroj tak, aby přecházel do režimu spánku automaticky. Pokud chcete změnit dobu, po kterou má být zařízení v nečinnosti, než přejde automaticky do režimu spánku, postupujte následovně.
 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Nastavení Časovač/Energie>  <Čas autom. přepnutí do režimu spánku> s pomocí  nebo nastavte dobu, po kterou má být zařízení v nečinnosti, než přejde automaticky do režimu spánku  <OK>.
Časový úsek pro automatické přepnutí stroje do režimu spánku můžete nastavit pro každý den v týdnu. <Týdenní časovač automatického spánku>
Spotřeba energie v klidovém režimu
Na stroji lze nastavit, jaké množství energie bude spotřebovávat v režimu spánku. Množství energie spotřebovávané v režim spánku lze nastavit níže uvedeným postupem.
 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Nastavení Časovač/Energie>  nastavte <Spotřeba energie v režimu spánku> na <Nízká> nebo <Vysoká>.
V případě používání bezdrátové sítě LAN nebo Bluetooth i během režimu spánku.
Pokud nastavíte <Spotřeba energie v režimu spánku> na <Nízká>, povolte <Kompenzovat pro síť. komunikaci>. Pokud není povoleno <Kompenzovat pro síť. komunikaci>, během režimu spánku není možné používat bezdrátovou síť LAN ani Bluetooth.
6RE1-03E