Uložení serveru LDAP

V prostředích, kde je používán server LDAP, lze vyhledávat faxová čísla a e-mailové adresy zadané jako místa určení ze stroje a uložené v adresáři stroje.
Lze uložit až 5 serverů LDAP.
1
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte <Nastavit místo určení>  <Uložit server LDAP>.
3
Uložte server LDAP.
1
Stiskněte <Uložit>.
2
Zadejte potřebné informace.
<Název serveru>
Zde zadejte název pro server LDAP.
<Adresa serveru>
Zde zadejte IP adresu nebo hostitelské jméno serveru LDAP s pomocí alfanumerických znaků (Příklad: „ldap.priklad.com“).
<Adresa serveru> a DNS
Abyste zamezili chybám, věnujte pozornost následujícímu, když hledání místa určení provádíte ze stroje na serveru LDAP.
Při zadávání IP adresy zkontrolujte, zda použitelný server DNS podporuje pouze dopředné hledání. Když server DNS podporuje pouze dopředné hledání, stiskněte <Nepoužít> nebo <Použít> v <Informace ověření> v kroku 4. Když vyberete <Použít (ověř. bezp.)>, ověřte, zda server DNS podporuje zpětné hledání.
<Místo pro spuš. hledání>
Zde zadejte, kde zahájit hledání v adresářovém stromě serveru LDAP.
V případě LDAPv3 můžete toto nastavení přeskočit, protože stroj získává nastavení serveru automaticky. V případě LDAPv2 vždy zadejte bod.
Zadání formátu volby <Místo pro spuš. hledání>
Když používáte Windows Server, zadejte název domény Active Directory v jednotkách řetězců oddělených tečkou „.“. Přidejte „DC=“ pro každou jednotku a oddělte je čárkami „,“.
Příklad: Je-li název domény například „jan.priklad.com“, zadejte „DC=jan,DC=priklad,DC=com“.
Když používáte Lotus Notes Domino, zadejte zavedený název uzlu v adresářovém stromě (dn), například „cn=user1,ou=team1,ou=salesdept,o=canon“.
<Použít TLS>
Chcete-li šifrovat komunikaci probíhající do/ze serveru LDAP s pomocí TLS, stiskněte <Zap>.
<Časová prodleva hledání>
Zde v sekundách zadejte, jak dlouho může hledání trvat.
<Max. adres ke hledání>
Zde zadejte, kolik míst určení lze vyhledávat.
<Číslo portu>
Zde zadejte číslo portu používaného ke komunikaci probíhající do/ze serveru LDAP.
3
Stiskněte <Další>.
4
Nastavte informace pro ověřování.
Zadejte metody ověřování podle nastavení serveru LDAP.
Připojení můžete zkontrolovat stisknutím <Kontrola spojení> po zadání nastavení.
Když chcete provádět ověřování s použitím informací pro přihlášení
Zadejte uživatelské jméno a heslo používané jako informace pro ověřování.
Když chcete provádět ověřování s použitím kódovaných dat
Ověřování lze provádět s vyšší úrovní zabezpečení zakódováním výměny dat. Při používání této funkce se verze LDAP a informace znakového kódu nastaví na <ver.3 (UTF-8)>. Čas stroje a serveru LDAP je třeba synchronizovat.
Když chcete provádět ověřování anonymně bez použití informací pro přihlášení
6RE1-013