<Защитен печат>

Изберете разрешаване или забраняване на защитения печат (Отпечатване чрез защитен печат). Настройките по подразбиране са отбелязани с кръстче ().
<Използване на защитен печат>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Ограничаване на задачи от принтера>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Време до изтриване на защитен печат>
10 до 30 до 240 (мин)
60R7-096