<Настройване/Поддръжка>

Елемент
Описание
В този раздел е описано как да настроите качеството на изображението за отпечатване.
В този раздел е описано как се използват почистващите функции.
60R7-08U