<Поддръжка>

Всички почистващи функции са изброени с описания. Настройките по подразбиране са отбелязани с кръстче ().

<Почистване на фиксиращ модул>

Почистете фиксиращия модул след смяна на тонер касета или ако върху отпечатаните документи се появяват черни ивици. Почистване на фиксиращия модул

<Почистване на подаващото устройство>

Почистете ролките на подаващото устройство, ако оригиналните документи се зацапват, когато преминават през подаващото устройство. Почистване на подаващото устройство

<Режим за премахване на конденза>

При резки промени в температурата на работната среда на устройството е възможно да се образува конденз, който може да доведе до избледняване или "прокапване" на изображенията и текста. Изберете опцията <Вкл.>, за да елиминирате конденза от устройството. Когато избирате опцията <Вкл.>, укажете дали да се забранят задачите.
<Изкл.>
 
<Вкл.>
<Използване на задържане в паметта>/<Разрешаване на отпечатване на задания при процеса>
<Изпол. на задърж. в пам. + забран. на отпеч. на задан. при процеса>/<Забраняване на отпечатване на задания при процеса>
Докато се изпълнява процедурата по премахване на конденза, е възможно печатането да не функционира правилно и в резултат да се изведат празни листи.
Ако изберете <Вкл.>, ще се наложи да оставите устройството включено, за да се задържи ефектът на премахване на конденза.
Ако зададете като <Вкл.>, настройката на време за автоматично изключване се деактивира. Изключване на захранването в определен час
60R7-08X