<Достъпност>

Всички настройки, свързани с достъпността, например за инвертиране на цветовете на екрана и продължителност на показване на съобщенията, са изброени с описания. Настройките по подразбиране са отбелязани с кръстче ().

<Инвертиране на цветовете на екрана>

Изберете <Вкл.>, за да инвертирате цветовете на дисплея. Изберете <Вкл.>, ако е трудно да виждате елементите на дисплея дори след като сте настроили яркостта в <Яркост>.
<Изкл.>
<Вкл.>

<Яркост>

Настройте яркостта на дисплея според мястото на монтиране на устройството.
Пет нива

<Време за показване на съобщение>

Задайте интервал за редуване на две отделни съобщения на дисплея – в секунди.
1 до 2 до 5 (s)
60R7-08S