Cài Đặt Tùy Chọn Trình Đơn từ UI Từ Xa

Bạn có thể thay đổi nhiều cài đặt máy khác nhau bằng cách sử dụng UI Từ Xa. Hầu hết các cài đặt cũng có thể được cài đặt trên máy, nhưng một số cài đặt có thể chỉ có thể thực hiện được bằng UI Từ Xa. Phần này mô tả tiến trình cơ bản để thay đổi các cài đặt của máy bằng UI Từ Xa.
Một số cài đặt chỉ có thể thay đổi được khi bạn đã đăng nhập vào Chế Độ Người Quản Lý Hệ Thống.
Một số cài đặt có thể yêu cầu các thao tác khác với quy trình được mô tả ở đây.
1
Khởi động UI Từ Xa. Khởi động UI Từ Xa
2
Nhấp vào [Settings/Registration] trên trang Cổng thông tin. Màn Hình UI Từ Xa
3
Nhấp vào cài đặt bạn muốn cấu hình trong trình đơn ở bên trái của màn hình.
4
Nhấp vào liên kết để hiển thị trang mong muốn khi cần thiết.
5
Nhấp vào [Edit].
6
Chỉ định các cài đặt yêu cầu.
7
Nhấp vào [OK].
8
Khởi động lại máy khi cần thiết. Khởi động lại máy
Để biết thông tin về việc bạn cần phải khởi động lại máy tính hay không, hãy xem thông báo trên màn hình chỉnh sửa.
649X-053