Inställningsskärm och åtgärder för utskrift av sparade filer

När du trycker på <Åtkomst lagrade filer> på <Huvudmeny>, och sedan trycker på <Brevlåda>, <Avancerat utrymme>, <Nätverk> eller <Minnesenhet> för att skriva ut filer, visas följande inställningsskärm.

Inställningsskärmen för brevlåda

Skärmbilden för utskrift/Skärmbilden för utskriftsinställningar

Aktuell inställningsstatus och inställningsknappar

Visar status för inställningen för pappersformat för utskrift och antalet utskrifter. Kom ihåg att bekräfta inställningarna för att skriva ut på rätt sätt. För att ändra inställningarna, tryck på knappen under skärmbildsdelen. Om du vill ändra antalet utskrifter, anger du värdet med sifferknapparna.
Du kan välja färgarbetssätt för utskrift genom att trycka på <Välj färg>.
Beroende på inställningarna du anger, visas knappen <Provutskrift>, som gör att du kan kontrollera utskriftsresultatet för en fil.
När du väljer flera filer, visas knappen <Ändra antal kopior>. Tryck på knappen när du vill ändra antalet kopior.
Du kan välja pappersformat/papperstyp och papperskälla genom att trycka på <Välj papper>.
<Provutskrift> visas bara om du ställer in för att göra flera utskrifter samt en av följande inställningar samtidigt.
<Sortera (Sidordning)>
<Förskjut>
<Rotera 90 grader>
<Häfta + Sortera>
<Häfte>
<Omslag fram>
<Infoga ark>
<Sammanfoga filer och skriv ut> när flera filer har valts

Antal valda filer

Visar antalet valda filer.
När du väljer flera filer, visas knappen <Ändra antal kopior>. Om du vill ändra antalet utskrifter, klicka på knappen.

<Ändra utskriftsinställningar>

Utskriftsinställningar som är registrerade i <Ändra standardinställningar> tillämpas på de filer när funktionen sparats från funktionen <Scanna och lagra> (<Inställningar för åtkomst till lagrade filer> <Ändra standardinställningar>). Även utskriftsinställningar som anges när du sparar filer används på filer som sparas från <Lagra i brevlåda> i funktionen <Kopia> eller från en skrivardrivrutin.
Om du vill ändra angivna utskriftsinställningar, trycker du på den här knappen för att visa skärmen för utskriftsinställningar.

Tryck på den här ikonen för att registrera aktuella inställningar i <Favoritinställningar> för  eller ändra fabriksinställningarna för utskrift.

<Ta bort filen efter utskrift>

Raderar en fil automatiskt när den har skrivits ut.

<Starta utskrift>

Startar utskriften.

<Avbryt>

Avbryter utskriftsinställningar och återgår till skärmen för filval.

<Återställ inställning.>

Tryck här för att ange inställningarna från början igen och återgå till skärmen för utskrift.

<Favoritinställningar>

Här registrerar du ofta använda scanningsinställningar i förväg, för att enkelt återkalla dem vid behov.

<Sammanfoga filer och skriv ut>

Skriver ut flera markerade filer som en fil. Filen skrivs ut med inställningarna i <Ändra standardinställningar> i stället för med utskriftsinställningarna som lagrats i respektive fil. <Inställningar för åtkomst till lagrade filer> <Ändra standardinställningar>

<Återställ standardinst.>

Ändrar utskriftsinställningar till inställningsvärden som är registrerade i <Ändra standardinställningar>. <Inställningar för åtkomst till lagrade filer> <Ändra standardinställningar>

<Alternativ>

Du kan ange inställningar för funktioner som inte visas i /. För information om hur du ställer in alternativen, se Alternativ.

<Lagra inställn.>

Sparar om en fil med de utskriftsinställningar du ändrade.
Knappen kan inte användas när flera filer har valts.
Om det redan finns utskriftsinställningar skrivs informationen över.

<2-sidig utskrift>

Välj typ av 2-sidig utskrift. Välj <Boktyp> när utskrift av fram- och baksidan ska ske i samma riktning i höjdled. Välj <Kalendertyp> när utskrift av fram- och baksidan ska ske i motsatt riktning i höjdled.

<Efterbehandling>

Välj typ av 2-sidig utskrift.

Tillval

<Lägg till omslag>

Lägger till omslag.

<Infoga ark>/<Skiljeark>

Infogar tomma ark mellan angivna sidor. När du väljer flera dokument, kan du välja <Skiljeark> som kan separera varje dokument.

<Häfte>

Skriver ut ett dokument med flera sidor så att utskrifterna kan sammanställas till ett häfte.

<Skifta>

Skiftar bilden till angiven plats på papperet.

<Säker vattenstämpel>

Bäddar in dold text i bakgrunden på utskrifter. Den dolda texten blir synlig om dokumentet skrivs ut.

<Dokumentscanningslås>

Bäddar in spårningsinformation i papper som ska skrivas ut. Det ökar säkerheten genom att förhindra obehöriga kopior.

<Placera bild>

Placerar en bild från minnet ovanpå originalbilden inför utskriften.

<Fästmarginal>

Skapar marginaler längs sidorna på ett papper.

<Sidnumrering>

Lägger till sidnummer.

<Kopiesatsnumrering>

Lägger till satsnumrering.

<Vattenstämpel>

Lägger till vattenstämplar.

<Utskriftsdatum>

Lägger till datum.

<Färgbalans>

Du kan ändra färgbalansen.

<Justera snabbfärg>

Du kan ändra kontrasten.

<Skriv ut på flik>

Skriver ut på flikarna på flikpapper.

Inställningsskärmen för Avancerat utrymme/nätverk/minnesenhet

Skärmbilden Utskriftsinställningar

Aktuell inställningsstatus och inställningsknappar

Visar status för inställningen för pappersformat för utskrift och antalet utskrifter. Kom ihåg att bekräfta inställningarna för att skriva ut på rätt sätt. För att ändra inställningarna, tryck på knappen under skärmbildsdelen. Om du vill ändra antalet utskrifter, anger du värdet med sifferknapparna.
Du kan välja färgarbetssätt för scanning genom att trycka på <Välj färg>.
Du kan välja pappersformat/papperstyp och papperskälla genom att trycka på <Välj papper>.

Antal valda filer

Visar antalet valda filer.
När du väljer flera filer, visas knappen <Ändra antal kopior>. Om du vill ändra antalet utskrifter, klicka på knappen.

Tryck på den här ikonen för att registrera aktuella inställningar i <Favoritinställningar> för  eller ändra fabriksinställningarna för utskrift.

<Favoritinställningar>

Här registrerar du ofta använda scanningsinställningar i förväg, för att enkelt återkalla dem vid behov.

<Skriv ut intervall>

Ange den här inställningen när du väljer en fil med två sidor eller mer. För att skriva ut alla sidor i en fil, tryck på <Alla sidor> eller för att ange sidor för utskrift, tryck på <Angivna sidor> och ange de sidor som ska skrivas ut.

<Återställ standardinst.>

Ändrar utskriftsinställningar till inställningsvärden som är registrerade i <Ändra standardinställningar>. <Inställningar för åtkomst till lagrade filer> <Ändra standardinställningar>

<Starta utskrift>

Startar utskriften.

<Alternativ>

Du kan ange inställningar för funktioner som inte visas i /. För information om hur du ställer in alternativen, se Alternativ.

<2-sidig utskrift>

Välj typ av 2-sidig utskrift.
Om du väljer en PDF-fil när <Välj papper> är inställt på <Auto>, och formatet på fram- och baksidan är olika, skrivs sidorna ut som 1-sidig utskrift på papper i respektive format. Om du vill att sådana sidor ska skrivas ut som 2-sidiga dokument, måste du välja lämpliga pappersformat i förväg.

<Efterbehandling>

Välj efterbehandlingsmetod.
Tillgängligt vid utskrift av PDF/XPS-filer.

<Avbryt>

Avbryter utskriftsinställningar och återgår till skärmen för filval.

Tillval

<Upplösning>

Du kan välj upplösning.

<Rastrering>

Du kan välja utskriftsarbetssätt för raster för att matcha filen du vill skriva ut.
<Upplösning>: Möjliggör fin utskrift, så att text etc. får tydligare konturer. Det här arbetssättet är optimalt för utskrift av data som innehåller mycket text eller fina linjer.
<Toning>: Möjliggör utskrift med både jämn toning och tydliga konturer. Du kan justera den här inställningen för att skriva ut skuggor och diagram jämnt med hjälp av toning.
<Felspridning>: Lämplig för skarp utskrift av linjer i CAD-data, utskrift av data med text och fina linjer etc.

<Matcha papp. format>

Justerar formatet för en PDF/XPS-fil för att matcha pappersformatet vid utskrift.

<Förstora utskriftsyta>

Begränsar tomma kanter på papperets alla sidor och förstorar utskriftsområdet.

<N på 1>

Förminskar automatiskt flera sidor så att de ryms på en enda sida vid utskrift av en PDF/XPS-fil. Du kan förminska 2, 4, 6, 8, 9 eller 16 sidor så att de ryms på en enda sida.

<Häfte>

Skriver ut ett dokument med flera sidor så att utskrifterna kan sammanställas till ett häfte.

<Skriv ut kom.>

Lägger till kommentarer vid utskrift av PDF-filer.

<Lösenord för att öppna dok.>

Skriver ut lösenordsskyddade PDF-filer genom att ange det lösenord som krävs för att öppna dem.

<Hoppa över tomma sidor>

Du kan ställa in maskinen så att den detekterar tomma sidor som ingår i dokument och skriver inte ut dem.

<Förstora/förminska>

Du kan justera bildformatet för JPEG- och TIFF-filer så att det överensstämmer med pappersformatet vid utskrift.

<Bildriktning>

Du kan ställa in maskinen att automatiskt detektera storleksförhållandet hos en bild för en JPEG- eller TIFF-fil och skriva ut den vertikalt eller horisontellt efter behov. Du kan också manuellt ange om du vill skriva ut vertikalt eller horisontellt.

<Utskriftsplacering>

Du kan ange utskriftsposition för JPEG- och TIFF-filer till centrerad eller upptill till vänster på sidan vid utskrift.
Mer information om filformat finns i Systemalternativ.
Antalet kvarvarande sidor visas om en sidgräns angetts med Hantering av avdelnings-ID. Information om hur du ställer in Hantering av avdelnings-ID och sidgränser finns Konfigurera inställningar för hantering av avdelnings-ID.
Bara följande funktioner kan ställas in/ändras när olika filtyper (till exempel PDF och JPEG) har valts samtidigt.
Färg
Välj papper
2-sidig utskrift
Ändra antal kopior
6R9K-0A6