Režim Brožura

Nastavení tohoto režimu umožňuje tisknout dokumenty a z výtisků zhotovit brožuru.
Jako příklad v této části uvádíme postup pro tisk souborů uložených ve schránce.
Informace o volitelných produktech nezbytných pro použití této funkce viz v části "Volitelné produkty vyžadované pro jednotlivé funkce."
Informace o režimu Skenovat do brožury viz v části "Skenování brožury."
Sedlové sešití brožury
Tento režim umožňuje tisknout jednostranné nebo oboustranné soubory tak, že se z výtisků zhotoví brožura.
Rozdělená brožura
Tento režim dovoluje vyhotovit z mnohastránkového dokumentu rozdělenou brožuru.
Korekce deformace (posunu)
Tento režim umožňuje nastavit polohu obrazů v brožuře pomocí výpočtu vzdálenosti posunu mezi vnějším a středovým listem brožury.
*1 Oříznutí
*2 Po oříznutí stránek jsou vnější okraje všech stránek stejné.
*3 Vnitřní okraje jsou nastaveny tak, aby vnitřní okraje vnějších listů byly širší než vnitřní okraje vnitřních středových listů. Umístění obrazu na každé stránce je upraveno na základě výpočtu míry posunu vnějšího listu vzhledem k vnitřnímu listu brožury.
Ořez
Když jsou ke stroji připojeny Booklet Trimmer-F i Two-Knife Booklet Trimmer-A:
Při použití režimu sedlového sešití stroj ořízne přední okraje a horní/dolní okraj výtisků.
Když je ke stroji připojena pouze Booklet Trimmer-F:
Při použití režimu sedlového sešití stroj ořízne přední okraje výtisků.
Lisování vazby
Tento režim umožňuje stlačení hřbetu sedlově sešité brožury.
POZNÁMKA
Chcete-li ověřit, zda je nastavení [Lisování vazby] funkční, musíte provést sedlové sešití více než devíti listů papíru (včetně jednoho přebalového listu).
DŮLEŽITÉ
Tento režim lze použít pouze pro tisk souboru uloženého ve schránce nebo pro tisk souboru PDF.
Režimy Sedlové sešití a Rozdělená brožura lze nastavit, pouze je-li ke stroji připojen Booklet Finisher-W PRO/Booklet Finisher-AC.
Režim Lisování vazby lze nastavit, pouze je-li ke stroji připojen Booklet Finisher-W PRO.
Režim ořezávání lze nastavit, pouze je-li Booklet Trimmer-F nebo Two-Knife Booklet Trimmer-A připojena k Booklet Finisher-W PRO.
Dbejte na to, abyste správně nastavili typ papíru. Při tisku na speciální typy papíru, jako je silný papír, se ujistěte, že jste nastavili správný typ papíru, a to zvláště v případě, kdy používáte silný papír. Nesprávné nastavení typu papíru by mohlo nepříznivě ovlivnit kvalitu obrazu. Navíc by se mohla ušpinit fixační jednotka, což by vyžadovalo servisní opravu, nebo by mohlo dojít k zachycení papíru.
[Skenovat do brožury] lze zadat pouze pro následující velikosti papíru: A4, A4R, A5 nebo A5R.
Režim Brožura nelze nastavit, je-li vybráno více souborů a jejich záznamové velikosti jsou odlišné.
Režim Brožura nelze nastavit, je-li vybráno více dokumentů a jejich rozlišení je odlišné.

1.
Stiskněte → [Přístup k ulož. soub.] → [Schránka].
2.
Vyberte požadovanou schránku → vyberte požadovaný soubor → stiskněte [Tisk].
3.
Stiskněte [Změnit nast. tisku].
4.
Stiskněte [Volby] → [Brožura].
5.
Zadejte nastavení tisku brožury.
Schránka
Paměťové médium
Skládání a sedlové sešívání:
Přidání přebalů:
Výběr typu kompletace:
Změna velikosti rozvržení brožury:
Skládání a sedlové sešívání:
Stiskněte [Skládat + Sedl. sešití].
Nechcete-li provést sedlové sešití, stiskněte [Jen Skládání].
Nechcete-li nastavit režimy skládání a sedlového sešití, vyberte [Neskládat].
POZNÁMKA
Režim skládání lze použít pouze pro tisk souboru uloženého ve schránce.
Níže uvádíme maximální počet listů, které lze najednou sedlově sešít. Chcete-li sedlově sešít více listů, nastavte režim Dělená brožura; jinak stroj sedlové sešití brožury neprovede.
Je-li připojen Booklet Finisher-W PRO: 25 listů
Je-li připojen Booklet Finisher-AC: 20 listů
Níže uvádíme maximální počet listů, které lze najednou složit při výběru volby [Jen Skládání]:
Je-li připojen Booklet Finisher-W PRO: 5 listů
Je-li připojen Booklet Finisher-AC: 3 listů
Přidání přebalů:
Stiskněte [Přidat přebal] → [Tisk].
Stiskněte [Ponechat prázdné], nechcete-li na přebal tisknout.
Chcete-li podávat přebalové listy z Document Insertion Unit-N, vyberte [Ponechat prázdné].
Jestliže jste vybrali [Skenovat do brožury], můžete nastavit <Přední přebal>, <Přední vnitřní přebal>, <Zadní vnitřní přebal> a <Zadní přebal> samostatně.
Chcete-li vybrat papír pro přebal, stiskněte [Změnit] pro <Vybrat papír> → vyberte zdroj papíru → stiskněte [OK].
Chcete-li vybrat Stack Bypass-C, když je pro aktuálně zpracovávanou nebo rezervovanou úlohu již vybrána velikost/typ papíru, stiskněte [Změnit papír víceúč. přihr.].
DŮLEŽITÉ
Papír použitý pro přebal se musí svou velikostí shodovat s papírem určeným pro hlavní dokument.
Chcete-li pro přebal použít předtištěný papír a ukládáte ho do jednotky vkládání dokumentů, musíte ho uložit lícem nahoru.
Při použití papíru typu Silný lze tisknout pouze na <Přední vnitřní přebal> nebo <Zadní vnitřní přebal>.
Níže uvádíme hmotnost papíru, který lze použít, když je ke stroji připojen Booklet Finisher-W PRO.
Pro přebal a hlavní dokument: 52 g/m2 až 300 g/m2 (14 lb vazba až 110 lb přebal)
Níže uvádíme hmotnost papíru, který lze použít, když je ke stroji připojen Booklet Finisher-AC.
Pro hlavní dokument: 52 g/m2 až 220 g/m2 (14 lb vazba až 80 lb přebal)
Pro přebal: 52 g/m2 až 256 g/m2 (14 lb vazba až 140 lb index)
POZNÁMKA
[Přidat přebal] lze použít pouze pro tisk souboru uloženého ve schránce.
Pokud k dokumentu přidáváte přebal, maximální počet sad, které přihrádka na brožury doplňku Booklet Finisher-AC pojme, je 10.
Výběr typu kompletace:
Stiskněte [Typ otevírání] → vyberte typ kompletace → stiskněte [OK].
[Levé otevírání]: Stroj vytvoří brožuru, která se otvírá zprava doleva.
[Pravé otevírání]: Stroj vytvoří brožuru, která se otvírá zleva doprava.
POZNÁMKA
Volbu [Typ otevírání] lze vybrat pouze po nastavení volby [Skenovat do brožury].
Změna velikosti rozvržení brožury:
Stiskněte [Změnit] pro <Velik. rozvržení>.
Vyberte požadovanou velikost brožury → stiskněte [OK].
Chcete-li vybrat Stack Bypass-C, když je pro aktuálně zpracovávanou nebo rezervovanou úlohu již vybrána velikost/typ papíru, stiskněte [Změnit papír víceúč. přihr.].
6.
Stiskněte [Nastavit detaily] → zadejte podrobná nastavení brožury.
Nechcete-li zadat podrobná nastavení, přejděte ke kroku 8.
Zhotovení rozdělené brožury:
Nastavení korekce deformace:
Oříznutí okrajů brožury (když jsou připojeny současně Booklet Trimmer-F a Two-Knife Booklet Trimmer-A):
Oříznutí okrajů brožury (když je připojena Booklet Trimmer-F):
Nastavení intenzity lisování vazby:
Úprava polohy sedlového sešití:
Nastavení polohy skládání:
POZNÁMKA
[Nastavit detaily] lze použít pouze pro tisk souboru uloženého ve schránce.
Zhotovení rozdělené brožury:
Stiskněte [Rozdělená brožura] → nastavte počet listů k dělení → stiskněte [OK].
POZNÁMKA
Je-li ke stroji připojen Booklet Finisher-W PRO, počet sedlově sešitých brožur, které pomocná přihrádka na brožury pojme, závisí na počtu listů, jimiž jsou tvořeny jednotlivé brožury, na velikosti papíru a na tom, zda brožura obsahuje přebal ze silného papíru (106 g/m2 (29 lb vazba) nebo více).
Počet použitých
listů
Počet výtisků, které pojme pomocná přihrádka na brožury
Použití jiného papíru, než je A4R/LTRR, bez silného papíru (106 g/m2 (29 lb vazba) nebo více) pro přebal
Použití jiného papíru, než je
A4R/LTRR, se silným
papírem (106 g/m2 (29 lb vazba) nebo více)
for přebal
Použití
papíruA4R/LTRR
1 až 5 listy:
30 sad
25 sad
20 sad
6 až 10 listy:
25 sad
20 sad
15 sad
11 až 15 listy:
15 sad
15 sad
10 sad
16 až 20 listy:
15 sad
10 sad
10 sad
Je-li Booklet Trimmer-F připojena k Booklet Finisher-W PRO, přihrádka pojme 30 výtisků.
Je-li ke stroji připojen Booklet Finisher-AC, počet sedlově sešitých brožur, které pomocná přihrádka na brožury pojme, závisí na typu papíru, hmotnosti papíru a počtu listů, jimiž jsou tvořeny jednotlivé brožury.
Typ papíru a hmotnost papíru
Počet použitých listů
Počet výtisků, které pojme pomocná přihrádka na brožury
Tenký/Běžný (52 až 81,4 g/m2 (14 lb vazba až 21 lb vazba))
1 až 5 listy:
25 sad
6 až 10 listy:
15 sad
11 až 20 listy:
10 sad
Běžný/Silný (81,5 až 105 g/m2 (22 lb vazba až 28 lb vazba))
1 až 5 listy:
25 sad
6 až 10 listy:
15 sad
Silný/Potažený (85 až 150 g/m2 (22,6 lb vazba až 40 lb vazba))
2 až 5 listy:
10 sad
Silný/Potažený (151 až 209 g/m2 (40 lb vazba až 110 lb index))
1 až 4 listy:
10 sad
Silný/Potažený (210 až 220 g/m2 (80 lb přebal))
1 až 3 listy:
10 sad
Nastavení korekce deformace:
Stiskněte [Korekce deformace] → vyberte způsob korekce → stiskněte [OK] → [OK].
Vyberete-li [Ruční], stisknutím nebo nastavte vzdálenost, o kterou se má korekce provést.
Oříznutí okrajů brožury (když jsou připojeny současně Booklet Trimmer-F a Two-Knife Booklet Trimmer-A):
Stiskněte [Oříznout].
POZNÁMKA
Volbu [Oříznout] lze nastavit pouze po výběru volby [Skládat + Sedl. sešití].
Chcete-li oříznout okraj brožury s pomocí zadání velikosti pro kompletaci, stiskněte [Zadat velikostí kompletace] → vyberte [Vertikální ořez] nebo [3 způsoby ořezu], poté zadejte požadovanou velikost pro kompletaci → stiskněte [OK] → [OK].
POZNÁMKA
Chcete-li uložit a upravit nastavenou velikost pro kompletaci, stiskněte [Ulož].
Chcete-li oříznout okraj brožury s pomocí zadání šířky oříznutí, stiskněte [Zadat šířkou ořezu] → vyberte [Vertikální ořez] nebo [3 způsoby ořezu], poté zadejte požadovanou šířku oříznutí → stiskněte [OK] → [OK].
Polohu oříznutí nastavíte takto: stiskněte [Nastavit polohu ořezu] → nastavte polohu oříznutí pomocí [-] nebo [+] → stiskněte [OK] → [OK].
POZNÁMKA
Zadáte-li jinou hodnotu než 0, můžete stisknutím [±] přepínat mezi kladnou a zápornou hodnotou nastavení.
Příklad:
(+)1,0 → [±] → -1,0
-5,0 → [±] → (+)5,0
Oříznutí okrajů brožury (když je připojena Booklet Trimmer-F):
Stiskněte [Oříznout].
POZNÁMKA
Volbu [Oříznout] lze nastavit pouze po výběru volby [Skládat + Sedl. sešití].
Šířku oříznutí nastavíte takto: stiskněte [Nastavit šířku ořezu] → zadejte požadovanou šířku oříznutí → stiskněte [OK].
Nastavení intenzity lisování vazby:
Stiskněte [Lisování vazby] → nastavte intenzitu lisování vazby → stiskněte [OK].
POZNÁMKA
Volbu [Lisování vazby ] lze nastavit, jestliže vyberete [Skládat + Sedl. sešití].
Zadáte-li jinou hodnotu než 0, můžete stisknutím [±] přepínat mezi kladnou a zápornou hodnotou nastavení.
Příklad:
(+)1 → [±] → -1
-5 → [±] → (+)5
Nadměrné zvýšení intenzity lisování může způsobit pomačkání či přílišné stlačení hřbetu brožury nebo zachycení papíru. Při nastavování intenzity lisování zvyšujte intenzitu postupně.
Úprava polohy sedlového sešití:
Stiskněte [Změnit pol. sklád./sešití] → vyberte velikost papíru pro kompletaci.
Upravte pozici sedlového sešití pomocí [-] nebo [+] → stiskněte [OK] → [Zavřít].
POZNÁMKA
Volbu [Změnit pol. sklád./sešití] lze nastavit pouze po výběru volby [Skládat + Sedl. sešití].
Nastavení polohy skládání:
Stiskněte [Nastavit polohu skladu] → vyberte velikost papíru pro kompletaci.
Nastavte polohu skladu s pomocí [-] nebo [+] → stiskněte [OK] → [Zavřít].
POZNÁMKA
Volbu [Nastavit polohu skladu] lze nastavit pouze po výběru volby [Jen Skládání].
7.
Stiskněte [OK].
8.
Stiskněte [OK] → [Zavřít].

DŮLEŽITÉ
Sedlové sešití se neprovede, je-li na výstupu pouze jeden list.
Přesnost skladů může mít jistou odchylku v závislosti na typu a množství papíru.
52SJ-180