Funkce úspory energie

Využitím níže uvedených režimů můžete snížit spotřebu energie stroje v době, kdy není používán.

Režim automatického přepnutí do režimu spánku

Stisknutím můžete stroj kdykoli uvést do režimu spánku, ale stroj můžete také nastavit tak, aby do režimu spánku vstupoval v předem nastaveném čase. Do provozu stroj uvedete opětovným stisknutím tlačítka .

Režim úspory energie

Režim úspory energie šetří energii snížením teploty fixační jednotky v případě, že stroj není delší dobu používán. Stroj můžete uvést do režimu úspory energie stisknutím tlačítka na ovládacím panelu. Do provozu stroj uvedete opětovným stisknutím tlačítka .
POZNÁMKA
Úroveň režimu úspory energie může být nastavena na -10 %, -25 %, -50 % nebo Nulová doba obnovy. Výchozí nastavení je -10 %. (Viz část "Změna režimu úspory energie.")
Týdenní časovač autom. přepnutí do režimu spánku
Stroj automaticky přejde do režimu spánku v zadanou hodinu a den v týdnu nastavený pomocí týdenního časovače pro automatické přepnutí do režimu spánku. Do provozu stroj uvedete stisknutím tlačítka .
Čas do automatického vypnutí
Jestliže doba nastavená v [Čas automatického ukončení] uplyne ve chvíli, kdy se stroj nachází v klidovém režimu, stroj se automaticky vypne. Chcete-li provoz obnovit, zapněte hlavní napájení stroje. (Viz část "Čas do automatického vypnutí.")
Týdenní časovač autom. vypnutí
Stroj se automaticky vypne v zadanou hodinu a den v týdnu nastavený pomocí týdenního časovače automatického vypnutí. Chcete-li provoz obnovit, zapněte hlavní napájení stroje.

DŮLEŽITÉ
I v případě, že je hlavní síťový vypínač vypnutý, dochází ke spotřebě malého množství energie, ponecháte-li zástrčku zasunutou v zásuvce. Chcete-li tomu zabránit, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
POZNÁMKA
Bližší informace o režimu, který se aktivuje po stisknutí , viz v části "Přepínání režimů aktivovaných po stisknutí tlačítka úspory energie."
Jakmile stroj vstoupí do režimu spánku, vypne se displej dotekového panelu.
I když je stroj v režimu spánku, může nadále přijímat I-faxové dokumenty a zpracovávat nebo tisknout data odeslaná z počítačů.
Stroj nemusí vstoupit do režimu spánku zcela, závisí to na konkrétních podmínkách. Další informace viz v části "Spotřeba energie v režimu spánku."
Stisknutím uveďte stroj do režimu spánku v případě, že jej nebudete používat po delší dobu, např. přes noc.
Dobu, po jejímž uplynutí se stroj automaticky přepne do režimu spánku, lze nastavit v rozmezí od 20 sekund do 4 hodin. Výchozí nastavení je 5 minut. (Viz část "Čas autom. spánku.")
Je-li ke stroji USB kabelem připojen počítač Mac, který byl vypnut, může se stát, že se při zapnutí stroje zapne také tento počítač Mac. V takovém případě USB kabel odpojte. Tento problém můžete také vyřešit propojením stroje a počítače pomocí rozbočovače USB.
Nastavení týdenního časovače automatického přepnutí do režimu spánku a týdenního časovače automatického vypnutí lze provést v rozmezí od pondělí do neděle a od 00:00 do 23:59. (Viz "Nastavení týdenního časovače automatického přepnutí do režimu spánku" a "Týdenní časovač autom. vypnutí.")
Vyberete-li [Nízká] pro [Spotřeba energie v režimu spánku], může trvat přibližně 10 sekund, než se po stisknutí zobrazí displej dotekového panelu. (Viz část "Spotřeba energie v režimu spánku.")
52SJ-01R