Změna základních poměrů kopírování

Základní poměry kopírování můžete zadávat ručně nebo můžete nastavit stroj tak, aby je volil automaticky.
Poměr kopírování (zoom) lze nastavit v rozmezí od 25 % do 400 %.
DŮLEŽITÉ
Uložte originál horizontálně, budete-li jej zvětšovat níže uvedenými způsoby s použitím předvoleného poměru zvětšení: Horizontální uložení originálu znamená, že se originál bude do stroje podávat kratší stranou. (Viz část "Orientace.")
A4 → A3
A5 → A3

1.
Stiskněte → [Kopírovat].
2.
Stiskněte [Pom. kopír.] → podle potřeby nastavte poměr kopírování.
DŮLEŽITÉ
[Vybrat papír] musí být nastaveno na [Auto].
Předvolený zoom:
Procentuální zoom:
Auto Zoom:
Přizpůsobit stránce:
Předvolený zoom:
Pro zvětšení či zmenšení standardních velikostí originálu na jiné standarní velikosti můžete použít přednastavené poměry kopírování (zoomu).
Zvolte poměr kopírování.
Procentuální zoom:
Originály lze zvětšovat nebo zmenšovat v libovolném poměru kopírování s krokem 1 %. Pro horizontální i vertikální osu se použije shodný poměr kopírování.
Zadejte poměr kopírování stisknutím [-] nebo [+].
Auto Zoom:
Stroj můžete nastavit, aby automaticky zvětšoval nebo zmenšoval originál na zadanou velikost papíru. Pro horizontální i vertikální osu se použije shodný poměr kopírování.
Stiskněte [Auto].
DŮLEŽITÉ
Nastavíte-li [Auto], pak musíte velikost papíru vybrat ručně. Nevyberete-li velikost papíru, poměr kopírování se nastaví automaticky podle velikosti papíru uloženého v zásuvce na papír 1.
Přizpůsobit stránce:
Tento režim zajistí mírné zmenšení originálu při kopírování na papír stejné velikosti. Tak se lze vyhnout nežádoucímu oříznutí okrajů velkých obrazů a textu.
Stiskněte [Přizpůsobit stránce].
3.
Stiskněte [OK].

DŮLEŽITÉ
Zmenšujete-li originály velikosti A3 na papír velikosti A4 a volba [Automatické rozpoznání orientace originálu je nastavena na Vyp, uložte papír velikosti A4R do zásuvky na papír nebo do Stack Bypass-C.
V režimu Auto Zoom nelze kopírovat vysoce transparentní originály, např. transparentní listy. Namísto toho použijte režim Předvolený zoom nebo Procentuální zoom.
Chcete-li používat režim [Auto], originály musí odpovídat jedné z následujících standardních velikostí papíru:
A3, A4, A4R, A5, A5R nebo A6R. (Originály velikosti A6R lze uložit pouze na kopírovací desku.)
POZNÁMKA
Pokud se velikost vytištěného obrazu liší od zadaného poměru kopírování, můžete ji upravit pomocí volby [Jemné seřízení zoomu] v [Nastavení/Údržba] (Nastavení/Uložení). (Viz část "Jemné seřízení zoomu.")
Poměry zmenšení při nastavené volbě [Přizpůsobit stránce] jsou:
A3: přibližně 98 %
A4: přibližně 97 %
A5: přibližně 96 %
Na poměr 100 % se vrátíte stisknutím [1:1 (100 %)].
52SJ-0X2