Otázky a odpovědi

Umí stroj automaticky zopakovat odeslání dokumentu, dojde-li při vysílání k chybám?
Zadejte [Počet opakování]. (Viz část "Počet opakování.")
Co se stane s dokumenty odeslanými na můj stroj, když se stroj nachází v režimu spánku?
Tyto dokumenty budou automaticky uloženy a po ukončení příjmu všech dokumentů vytištěny. Čas, který uplyne, než se stroj po tisku vrátí do režimu spánku, lze nastavit v [Čas autom. přepnutí do režimu spánku] v [Nastavení Časovač/Energie]. (Viz část "Čas autom. spánku.")
Co se stane, když faxové dokumenty přijdou v době, kdy se stroj používá ke kopírování?
V době, kdy kopírujete, stroj dokumenty automaticky přijme a uloží do paměti a vytiskne je automaticky po dokončení kopírování.
Pořadí tisku těchto dokumentů můžete změnit v [Priorita tisku]. (Viz část "Nastavení priority tisku.")
Často posílám dokumenty s použitím stejných nastavení. Lze stroj nastavit tak, aby automaticky obnovil tato nastavení při zapnutí stroje nebo po dokončení operace?
Požadovaná nastavení lze nastavit jako standardní nastavení faxu, která se pak nastaví při každém zapnutí stroje nebo po dokončení operace.
Co se stane s přijatými dokumenty, dojde-li během jejich tisku k zachycení papíru?
Jestliže se dokumenty nevytisknou správně, zůstanou v paměti. Do paměti lze uložit až 32 úloh. (Uvedené hodnoty mohou být různé v závislosti na volné kapacitě pevného disku). Po odstranění zachyceného papíru se tisk obnoví počínaje stránkou, při které došlo k zachycení papíru.
Co se stane s dokumentem, jehož příjem nebyl dokončen z důvodu výpadku proudu?
Nevytisknou se všechny stránky, včetně stránek přijatých před výpadkem napájení.
Co se stane s dokumenty uloženými v paměti a s nastaveními paměti, přeruší-li se napájení?
Dokumenty uložené v paměti systému v ní zůstanou, i když dojde k přerušení napájení. Podobně i obsah adresáře je v paměti uložen trvale. Dojde-li však k výpadku proudu během příjmu dokumentu, tento dokument se do paměti neuloží. Po obnovení napájení může odesilatel přerušenou úlohu znovu odeslat.
Jak mohu šetřit papírem?
Přijaté dokumenty můžete tisknout na obě strany papíru. (Viz část "2stranný tisk.")
Přijaté dokumenty můžete uložit do paměti, aniž byste je vytiskli, a pak je v případě potřeby odeslat na požadovaná místa určení. (Viz "Uložení nastavení přesměrování" a "Odeslání souboru ve schránce příjmu do paměti.")
Stroj můžete nastavit tak, aby se netiskla hlášení. (Viz "Hlášení o odesílání," "Hlášení správy komunikace," a "Hlášení o fax. VYS..")
Mohu vypnout napájení stroje, jestliže je pro dokument nastaveno odložené odesílání?
Pokud stroj právě nepoužíváte, můžete stisknout , ale hlavní síťový vypínač nechte zapnutý. Dokumenty, pro něž je nastaveno odložené odesílání, se automaticky odešlou z paměti, když nastane zadaný čas.
52SJ-11S