Uložení nastavení přesměrování

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Přijmout/Přesměrovat] → [Běžná nastavení].
3.
Stiskněte [Nastavení přesměrování].
4.
Stiskněte [Uložit].
Chcete-li vyvolat dříve uložená nastavení přesměrování přijatého souboru, stiskněte [Historie 1], [Historie 2], nebo [Historie 3].
DŮLEŽITÉ
Nastavení přesměrování se uloží do paměti, stisknete-li [OK] na obrazovce Uložit nebo na obrazovce Editovat.
Identická nastavení přesměrování se do paměti uloží pouze jednou.
POZNÁMKA
Tři nejnovější nastavení přesměrování, která byla uložena do paměti, se nemažou ani po vypnutí napájení.
Nastavení přesměrování pro přijaté soubory neuložená do paměti se nezobrazí ani po stisknutí tlačítka pro <Předchozí nastavení>.
5.
Stiskněte [Název podmínky].
6.
Zadejte název podmínky → stiskněte [OK].
POZNÁMKA
Nezadáte-li název souboru, pro název souboru se použije prvních 24 znaků názvu podmínky. Název souboru nicméně můžete kdykoli změnit.
7.
Stiskněte [Podmínky].
Stiskněte rozevírací seznam <Komu:>, <Od:> nebo <Předmět:> → vyberte požadovaná kritéria hledání.
K dispozici jsou tato kritéria:
<Komu:>: Komu (stroj příjemce)
<Od:>: Od (odesílající stroj)
<Předmět:>: Předmět
Příklad:
Bude-li I-fax přijatý tímto strojem přesměrován, <Komu:> bude tento stroj a <Od:> bude stroj, z něhož byl I-fax přijat.
K dispozici jsou tato kritéria:
[Nebrat v úvahu]:
Stroj nebere v úvahu informace Komu, Od nebo Předmět jako podmínky přesměrování.
[Rovná se]:
Stroj přesměruje dokument, pokud text v polích Od nebo Předmět odpovídá zadaným znakům.
[Liší se od]:
Stroj přesměruje dokument, pokud se text v polích Komu, Od nebo Předmět liší od zadaných znaků.
[Začíná]:
Stroj přesměruje dokument, pokud text v polích Komu, Od nebo Předmět začíná zadanými znaky.
[Končí]:
Stroj přesměruje dokument, pokud text v polích Komu, Od nebo Předmět končí zadanými znaky.
[Obsahuje]:
Stroj přesměruje dokument, pokud text v polích Komu, Od nebo Předmět obsahuje zadané znaky.
[Neobsahuje]:
Stroj přesměruje dokument, pokud text v polích Komu, Od nebo Předmět neobsahuje zadané znaky.
[Rovná se] nelze zvolit pro <Komu:>.
Stiskněte [Nastavit] → zadejte podmínku přesměrování.
Chcete-li změnit kritéria pro podmínky přesměrování, aniž byste změnili podmínku přesměrování pro rozevírací seznamy Komu, Od a Předmět, stiskněte [Nastavit] vedle kritérií, která chcete změnit → zadejte nová kritéria → stiskněte [OK].
POZNÁMKA
Vyberete-li jako podmínku přesměrování [Nebrat v úvahu], nemůžete zadat žádné kritérium.
8.
Stiskněte [OK].
9.
Vyberte [Místo určení přesměrování] → vyberte místo určení pro přesměrování.
Podrobnosti k jednotlivým položkám jsou uvedeny níže:
[Adresář]:
Vyberte, chcete-li přesměrovat přijatý dokument na jiný stroj nebo do rozšířené schránky jiného stroje řady imageRUNNER ADVANCE otevřeného jako server SMB nebo server WebDAV.
[Důvěrná fax. schránka]:
Vyberte tuto volbu, chcete-li uložit přijatý dokument v důvěrné faxové schránce.
POZNÁMKA
Je-li vybrané místo určení skupinová adresa, která obsahuje schránku, odesílaný soubor nebude do dané schránky přesměrován (a uložen).
Nemůžete zadat server WebDAV jako místo určení přesměrování. Je-li vybrané místo určení skupinová adresa, která obsahuje server WebDAV, dokument nebude přesměrován na server WebDAV.
Vyberete-li [Adresář]:
Vyberete-li [Důvěrná fax. schránka]:
Vyberete-li [Adresář]:
Vyberte místo určení pro přesměrování → stiskněte [OK].
Zobrazí-li se obrazovka vyzývající k zadání přístupového čísla, stiskněte [Přístupové číslo] → zadejte přístupové číslo. (Viz "Uložení e-mailové adresy" a "Ukládání faxových čísel.")
Typy míst určení zobrazované v seznamu s výsledky lze omezit stisknutím rozevíracího seznamu a výběrem požadovaného typu místa určení.
Chcete-li zobrazit jednotlivé adresáře (seznamy adres 1 až 10 a tlačítka volby na jeden dotek), použijte rozevírací seznam adresářů. Seznamy adres člení do skupin adresy uložené v adresáři.
Jako místa určení pro přesměrování můžete zadat e-mailová a I-faxová místa určení, místa určení souborových serverů a skupinová místa určení.
Vzdálený adresář lze zadat jako místo určení stisknutím [Na vzdál. adresář]. Bližší informace o vzdáleném adresáři viz v části "Zadání míst určení s použitím adresáře (vzdáleného)."
POZNÁMKA
Vybrané místo určení zrušíte jeho opětovným výběrem.
Chcete-li zobrazit podrobné informace o vybraném místě určení, vyberte místo určení → stiskněte [Detaily].
Místa určení uložte do adresáře předem. (Viz část "Uložit místa určení.")
[Přístupové číslo] se na obrazovce zobrazí, pouze je-li volba [Správa přístupových čísel adresáře] nastavena na Zap v [Nastavit místo určení] (Nastavení/Uložení). (Viz část "Řízení použití adresáře pomocí přístupových čísel.")
Nelze najednou vybrat více míst určení. Chcete-li přesměrovat více míst určení, vyberte skupinovou adresu.
Je-li aktivována Souprava vzdáleného faxu, můžete jako místa určení pro přesměrován zadat faxová čísla a skupinové adresy, které obsahují faxová místa určení.
Jestliže jako místo určení přesměrování vyberete faxové číslo, podadresa a heslo uložené v adresáři budou ignorovány.
Dojde-li k chybě přesměrování, když je adresa ve vzdáleném adresáři uložená jako místo určení pro přesměrování, zkontrolujte, zda nedošlo k vymazání této adresy ze vzdáleného adresáře.
Vyberete-li [Důvěrná fax. schránka]:
Vyberte požadovanou důvěrnou faxovou schránku → stiskněte [OK].
Chcete-li odeslat odkaz na důvěrnou faxovou schránku e-mailem, stiskněte [Odesílání URL].
Do hlavního textu e-mailové zprávy se vloží zpráva <Oznámení o příchozí zprávě do faxové schránky>, která obsahuje odkaz na důvěrnou faxovou schránku.
DŮLEŽITÉ
Přijaté dokumenty nelze ukládat do paměti v níže uvedených případech. Uvedené hodnoty mohou být různé v závislosti na volné kapacitě pevného disku.
Když je ve všech schránkách uloženo více než 1 500 dokumentů nebo obrazů.
Když je ve všech schránkách uloženo celkem přibližně 6 000 stran dokumentů nebo obrazů.
Když není k dispozici dostatek volné paměti.
POZNÁMKA
Vyberete-li důvěrnou faxovou schránku, nemůžete používat následující nastavení:
[Název souboru]
[Uložit/Tisk. přijatý soubor]
[Hlášení o dokončení přesměrování]
[Typ souboru]
Abyste mohli e-mailem odeslat odkaz na důvěrnou faxovou schránku, v níž je dokument uložen, musíte nejprve uložit e-mailovou adresu v důvěrné faxové schránce. Instrukce týkající se ukládání e-mailové adresy do stroje viz v části "Zadání nastavení pro I-faxovou schránku."
Nelze vybrat více důvěrných faxových schránek.
10.
Stiskněte [Název souboru].
Jestliže jste vybrali jako místo určení pro přesměrování důvěrnou faxovou schránku, přejděte ke kroku 14.
11.
Zadejte název souboru → stiskněte [OK].
Výchozí nastavení je takové, že se název podmínky automaticky zadá jako název dokumentu. Tento název však lze změnit.
12.
Stiskněte rozevírací seznam <Uložit/Tisk. přijatý soubor> → zadejte nastavení.
Vyberte [Zap], chcete-li, aby se přijaté soubory uložily nebo vytiskly.
POZNÁMKA
Nastavíte-li jak volbu <Uložit/Tisk. přijatý soubor>, tak režim Zámek paměti na „Zap“, přijatý soubor se uloží do schránky příjmu do paměti. Nastavíte-li režim Zámek paměti na Vyp, přijatý soubor se automaticky vytiskne. (Viz část "Zadání nastavení pro I-faxovou schránku.")
13.
Stiskněte [Zadat čas přesměr.].
14.
Vyberte podmínky.
DŮLEŽITÉ
Nelze nastavit stejný čas pro počáteční i koncový čas.
Vyberete-li [Každý den]:
Vyberete-li [Zadat období]:
Vyberete-li [Vyp]:
Vyberete-li [Každý den]:
Zadejte počáteční a koncový čas pomocí - (číselných tlačítek) → stiskněte [OK].
Čas se zobrazí ve 24hodinovém formátu. Zadejte čas jako čtyřmístné číslo včetně nul.
POZNÁMKA
Je-li koncový čas nastaven na dřívější dobu než počáteční čas, přijaté dokumenty se přestanou přesměrovávat v zadaný koncový čas následující den.
Příklady: Počáteční čas: 22:00, koncový čas: 21:00 →Koncový čas znamená 21:00 následujícího dne.
Vyberete-li [Zadat období]:
Stiskněte [Přidat].
Stiskněte rozevírací seznam <Počáteční čas> → vyberte den v týdnu, kdy má začít přesměrování.
Stiskněte vedle rozevíracího seznamu počátečních časů → zadejte čas, kdy má začít přesměrování, pomocí - (číselných tlačítek).
Čas se zobrazí ve 24hodinovém formátu. Zadejte čas jako čtyřmístné číslo včetně nul.
Stisknete-li [Všechny dny], počáteční a koncový čas se automaticky nastaví na „00:00“. Den s koncovým časem se automaticky nastaví na den, který následuje po dni s počátečním časem.
Nastavte koncový čas stejným způsobem jako počáteční čas → stiskněte [OK] → [OK].
Můžete uložit až sedm různých kombinací počátečních a koncových časů.
Chcete-li změnit dříve uložená nastavení, vyberte nastavení, které chcete změnit → stiskněte [Editovat].
Chcete-li smazat dříve uložená nastavení, vyberte nastavení, které chcete smazat → stiskněte [Smazat].
POZNÁMKA
Je-li koncový čas nastavený na dřívější hodinu než počáteční čas a oba časy jsou nastavené na stejný den v týdnu, přestanou se přijaté soubory přesměrovávat v zadaný koncový čas a zadaný den v následujícím týdnu.
Příklady: Počáteční čas: pondělí 22:00, koncový čas: pondělí 21:00 →Koncový čas je ve 21:00 v pondělí následujícího týdne.
Vyberete-li [Vyp]:
Stiskněte [OK].
15.
Stiskněte [Hláš. o dok. přesměrov.] → vyberte místo určení pro zaslání hlášení o dokončení přesměrování → stiskněte [OK].
Jestliže jste vybrali jako místo určení pro přesměrování důvěrnou faxovou schránku, přejděte ke kroku 17.
Chcete-li vybrat místo určení uložené s přístupovým číslem, stiskněte [Přístupové číslo] → zadejte přístupové číslo. (Viz "Uložení e-mailové adresy" a "Ukládání faxových čísel.")
Chcete-li zobrazit jednotlivé adresáře (seznamy adres 1 až 10 a tlačítka volby na jeden dotek), použijte rozevírací seznam adresářů. Seznamy adres člení do skupin adresy uložené v adresáři.
POZNÁMKA
Vybrané místo určení zrušíte jeho opětovným výběrem.
Chcete-li zobrazit podrobné informace o vybraném místě určení, vyberte místo určení → stiskněte [Detaily].
Nelze najednou vybrat více míst určení.
Místa určení uložte do adresáře předem. (Viz část "Uložit místa určení.")
[Přístupové číslo] se na obrazovce zobrazí, pouze je-li volba [Správa přístupových čísel adresáře] nastavena na Zap v [Nastavit místo určení] (Nastavení/Uložení). (Viz část "Řízení použití adresáře pomocí přístupových čísel.")
16.
Vyberte zadání položky [Hlášení jen při chybě].
Chcete-li, aby se hlášení o dokončení přesměrování odesílalo pouze při výskytu chyby, stiskněte [Hlášení jen při chybě].
Chcete-li, aby se hlášení o dokončení přesměrování odesílalo při každém přesměrování přijatého souboru, netiskněte [Hlášení jen při chybě].
17.
Stiskněte typ souboru → vyberte typ souboru obrazu, který chcete přesměrovat → stiskněte [OK].
Tuto část postupu není třeba provádět, platí-li kterákoliv z následujících situací:
Faxové číslo je zadáno jako místo určení pro přesměrování.
I-faxová adresa je zadána jako místo určení pro přesměrování.
Důvěrná faxová schránka je zadána jako místo určení pro přesměrování.
Typy souborů:
Vybrat můžete následující typy souborů:
[TIFF/PDF (Auto)]:
Soubor se odesílá ve formátu TIFF (ČB) nebo PDF (Odstíny šedé/Barvy). Volbu [Rozdělit na stránky] nelze nastavit na Zap.
[TIFF/XPS (Auto)]:
Soubor se odesílá ve formátu TIFF (ČB) nebo XPS (Odstíny šedé/Barvy). Volbu [Rozdělit na stránky] nelze nastavit na Zap.
[TIFF/JPEG (Auto)]:
Soubor se odesílá ve formátu TIFF (ČB) nebo JPEG (Odstíny šedé/Barvy). Volba [Rozdělit na stránky] je nastavena na Zap.
[PDF]:
Soubor se odesílá ve formátu PDF, ačkoliv je obraz černobílý. Vybrat můžete také [Trace & Smooth], [Kompakt], [OCR (Prohl. text)] a/nebo [Přidat digit. podpisy]. Chcete-li přidat digitální podpis, můžete vybrat [Podpis zařízení].
[XPS]:
Soubor se odesílá ve formátu XPS, ačkoliv je obraz černobílý. Vybrat můžete také [Kompakt], [OCR (Prohl. text)] a/nebo [Přidat digit. podpisy]. Chcete-li přidat digitální podpis, můžete vybrat [Podpis zařízení].
Chcete-li více obrázků oddělit a odesílat je jako samostatné soubory, z nichž každý má pouze jednu stranu, stiskněte [Rozdělit na stránky] a tlačítko se rozsvítí. Chcete-li odeslat více obrázků bez rozdělení jako jediný soubor, [Rozdělit na stránky] netiskněte a tlačítko se nerozsvítí.
18.
Stiskněte [OK].
19.
Stiskněte rozevírací seznam <Priorita e-mailu> → zadejte nastavení.
Toto nastavení je třeba jen tehdy, když je místem určení přesměrování e-mailová adresa.
20.
Stiskněte [Zavřít].
52SJ-0ER