Staple Finisher-W PRO / Booklet Finisher-W PRO / Puncher Unit-BT / Puncher Unit-BU

Staple Finisher-W PRO a Booklet Finisher-W PRO jsou vybaveny následujícími režimy kompletace: Třídit, Skupina, Přesah a Sešít.
Booklet Finisher-W PRO je také vybaven režimem Sedlové sešití.
Je-li ke stroji připojená Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU, lze také použít režim Děrovat.
UPOZORNĚNÍ
Je-li finišer v provozu, nedotýkejte se ho prsty nebo rukama. Mohli byste si způsobit zranění nebo poškodit finišer.
Při odebírání papíru z přihrádky finišeru nepokládejte ruce na výstupní přihrádku finišeru. Přihrádka se začít pohybovat nahoru a přiskřípnout vám ruce.
Pokud máte připojený finišer, v oblasti přihrádky nepokládejte ruce do míst, kde se provádí sešívání kopií (poblíž válců); mohli byste si způsobit zranění.
DŮLEŽITÉ
Do přihrádky finišeru neukládejte žádné předměty kromě výstupního papíru, mohlo by dojít k poškození přihrádek.
Pod přihrádky finišeru neukládejte žádné předměty, mohlo by dojít k jejich poškození.
Pokud pro list přebalu použijete papír o hmotnosti nižší než 64 g/m2, při sedlovém sešití může dojít k pokrčení papíru.
Pokud pro list přebalu použijete papír o hmotnosti nižší než 64 g/m2 a ke stroji je připojen Booklet Trimmer-F, může dojít k nerovnému oříznutí okrajů papíru.
Je-li šířka použitého papíru krátká, může se stát, že okraje sešitého papíru nebudou rovné. V takovém případě zkontrolujte šířku papíru.
Je-li šířka použitého papíru krátká, může se stát, že okraje sešitého papíru (rohové/dvojité sešití) nebudou rovné. V takovém případě zkontrolujte šířku papíru.
Je-li šířka použitého papíru krátká a používáte Booklet Trimmer-F, může se stát, že okraje sešitého papíru nebudou ořezány rovně. V takovém případě zkontrolujte šířku papíru.
Zhotovujete-li sedlově sešitou brožuru a pro její přebal nebo vložené listy použijete papír s povrchovou úpravou, může se stát, že se obraz vytištěný na stránce hned za přebalem přilepí na zadní stranu přebalu nebo na zadní stranu vložených listů. Závisí to na typu použitého papíru s povrchovou úpravou.
Zhotovujete-li sedlově sešitou brožuru nebo máte nastavený režim sešití (Rohové/Dvojité) a jako přebal používáte potažený papír nebo vložené listy, může se stát, že sady kopií zašpiní povrch přebalu (tonerové šmouhy). Závisí to na typu použitého potaženého papíru.
Vytvoříte-li sedlově sešitou brožuru s přebalem z potaženého papíru, mohou se v místě skladů přebalů objevit prasklinky. Závisí to na typu použitého potaženého papíru.
Použijete-li k sešití sady kopií s přebalem z potaženého papíru režim Sešít (Rohové/Dvojité), mohou svorky sad kopií zašpinit povrch přebalu sad kopií, které jsou již ve výstupní přihrádce. Závisí to na použitém typu potaženého papíru.
POZNÁMKA
Název děrovačky se může lišit v závislosti na regionech.

Díly a jejich funkce

Pohled zvnějšku
Booklet Finisher-W PRO
Staple Finisher-W PRO
1.
Horní kryt
Otevřete tento kryt, chcete-li odstranit zachycený papír. (Viz část "Clearing Paper Jams.")
2.
Přední kryt
Otevřete tento kryt, chcete-li vyměnit zásobník se svorkami, odstranit zachycený papír nebo zachycené svorky v sešívací jednotce a jednotce sedlové sešívačky. (Viz "Maintenance" a "Problem Solving.")
3.
Přihrádka na brožury (pouze Booklet Finisher-W PRO)
Do této přihrádky se ukládají výtisky, které byly sedlově sešity.
4.
Pomocná přihrádka na brožury (pouze Booklet Finisher-W PRO)
Pomocnou přihrádku vytáhněte při zhotovování rozměrnějších brožur.
5.
Výstupní přihrádka B
Do této přihrádky vystupují výtisky. Pomocí režimu Označení přihrádky můžete nastavit, aby se při používání určitých funkcí zhotovené výtisky ukládaly do této přihrádky. (Viz část "Označení výstupní přihrádky.")
6.
Výstupní přihrádka A
Do této přihrádky vystupují výtisky. Pomocí režimu Označení přihrádky můžete nastavit, aby se při používání určitých funkcí zhotovené výtisky ukládaly do této přihrádky. (Viz část "Označení výstupní přihrádky.")
POZNÁMKA
Při instalaci Long Sheet Tray-B (volitelná) se výsuvná přihrádka pro výstup papíru připojuje k hlavici přihrádky A.
Výstupní přihrádka A/B vyrovnává vystupující papír pomocí dvou vyrovnávacích vodítek. Tato vodítka lze nastavit na požadovanou polohu. Další informace viz v části "Nastavení zarovnávání papíru pro přihrádku finišeru A/B/C."
Pohled dovnitř
1.
Zásobník odpadu z děrovačky (Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU)
Zásobník odpadu z děrovačky vytáhněte při odstraňování odpadu z děrovačky. (Viz část "Removing Punch Waste (Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU).")
2.
Zásobník odpadu sešívačky
Zásobník odpadu sešívačky vytáhněte při likvidaci odpadu ze sešívačky. (Viz část "Removing Staple Waste (Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO).")

Režimy kompletace

Staple Finisher-W PRO a Booklet Finisher-W PRO jsou vybaveny následujícími režimy kompletace:

Režim Třídit

Výtisky se automaticky třídí do sad, které jsou seřazeny v pořadí stránek.

Režim Skupina

Všechny výtisky jedné strany originálu stroj setřídí do sad.

Režim Přesah

Výtisky jsou na výstupu střídavě posouvány do přední a do zadní části přihrádky.
Papír je na výstup podáván ve vertikální (na výšku) nebo horizontální (na šířku) poloze, a to podle polohy v jaké byly uloženy originály. V případě originálů A4R je papír na výstup podáván v horizontální orientaci. V případě originálů A4 je papír na výstup podáván ve vertikální orientaci.

Režim Sešít

Výtisky jsou automaticky tříděny do sad v pořadí stránek a poté sešity. Výtisky jsou sešívány na následujících místech:
Je-li originál uložen na kopírovací desku:
Oblast rohového sešití
Oblast dvojitého sešití
*1 Horní levý
*2 Horní pravý
*3 Dolní pravý
*4 Dolní levý
*5 Levá strana
*6 Pravá strana
Jsou-li originály uloženy do podavače:
Oblast rohového sešití
Oblast dvojitého sešití
*1 Horní pravý
*2 Horní levý
*3 Dolní levý
*4 Dolní pravý
*5 Pravá strana
*6 Levá strana

Režim Sedlové sešití

Z výtisků stroj zhotovuje brožury tvořené papíry, které jsou uprostřed složené a sešité.

Režim Děrovat

Při nastavení tohoto režimu stroj na vytištěných listech vytváří dva nebo čtyři otvory.
Oblasti děrování jsou znázorněny v níže uvedeném schématu.
Kopírovací deska
Podavač
* Oblast děrování
Vzdálenost mezi otvory je uvedena na obrázku níže.
Puncher Unit-BT
2 otvory
4 otvory
* 80 mm
Puncher Unit-BU
4 otvory
*1 21 mm
*2 70 mm

Režim Skládání ve hřbetu

Při nastavení tohoto režimu stroj skládá několik listů papíru na polovinu.
DŮLEŽITÉ
Sešívat lze papír těchto velikostí:
Dvojité sešití: A3, A4, A4R nebo vlastní velikost (182 mm x 182 mm až 297 mm x 432 mm)
Rohové sešití: A3, A4, A4R nebo vlastní velikost (210 mm x 182 mm až 297 mm x 432 mm)
Sešívat nelze pergamenový papír, transparentní listy, čirý film, štítky a obálky.
Sešívat ve hřbetu lze papír těchto velikostí: 330 mm x 483 mm, 305 mm x 457 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3), A3, A4R nebo vlastní velikost (210 mm x 279,4 mm až 330,2 mm x 487,7 mm)
Sedlově sešívat nelze pergamenový papír, transparentní listy, čirý film, děrovaný papír, tabelační papír, štítky a obálky.
Děrovat lze papír těchto velikostí:
Když je ke stroji připojena jednotka Puncher Unit-BT
Dva otvory: A3, A4, A4R, vlastní velikost (182 mm x 182 mm až 297 mm x 432 mm), vlastní velikost (297,1 mm x 182 mm až 304,8 mm x 457,2 mm)
Čtyři otvory: A3, A4, vlastní velikost (257 mm x 182 mm až 297 mm x 432 mm), vlastní velikost (297,1 mm x 182 mm až 304,8 mm x 457,2 mm)
Když je ke stroji připojena jednotka Puncher Unit-BU
Čtyři otvory: A3, A4, A4R, vlastní velikost (182 mm x 182 mm až 297 mm x 432 mm), vlastní velikost (297,1 mm x 182 mm až 304,8 mm x 457,2 mm)
Děrovat nelze papír typu 1str. potažený 5, 1str. potažený 6, 1str. potažený 7, 1str. potažený 8, 2str. potažený 5, 2str. potažený 6, 2str. potažený 7, 2str. potažený 8, matný potažený 5, matný potažený 6, matný potažený 7, matný potažený 8, texturovaný 7, texturovaný 8, pergamenový papír, transparentní listy, čirý film, děrovaný papír, štítky nebo obálky.
Skládat ve hřbetu lze papír těchto velikostí: 330 mm x 483 mm, 305 mm x 457 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3), A3, A4R nebo vlastní velikost (210 mm x 279,4 mm až 330,2 mm x 487,7 mm)
Skládat ve hřbetu nelze pergamenový papír, transparentní listy, čirý film, děrovaný papír, tabelační papír, štítky a obálky.
Může se stát, že vystupující papír nebude vyrovnán nebo spadne z přihrádky, a to v následujících případech:
Při použití tenkého papíru (vlivem teploty, vlhkosti, kvůli vlastnostem daného typu papíru nebo kvůli zkroucení papíru)
Při nastavení režimu děrování
Při používání vlastních velikostí papíru a při nastavení režimu Děrovat zároveň s režimem Přesah může dojít ke zkroucení nebo pomačkání okraje papíru. V takovém případě nastavte režim Přesah na Vyp.
POZNÁMKA
Instrukce k údržbě finišeru, jako je např. doplnění svorek, viz v části "Maintenance." Informace k odstraňování zachyceného papíru nebo zachycených svorek viz v části "Problem Solving."
Je-li nastaven režim kompletace, výstupní přihrádky se posouvají dolů, protože sada vystupujícího papíru nabývá na kvantitě a tloušťce. Když se přihrádka naplní, další výtisky jsou automaticky dopravovány do další volné přihrádky. Pokud jsou všechny přihrádky plné, tisk se zastaví. Odeberte z přihrádek všechny výtisky. Přihrádky se posunou zpět nahoru a tisk se obnoví.
Do přihrádky A není možný výstup sešitého papíru.
Stisknete-li [Přesah] a zároveň je nastaven režim Třídit nebo Skupina, každá sada výtisků se před dopravením do výstupní přihrádky posune o následující vzdálenost.
Nesešít:
Každá sada výtisků se posune přibližně o 20 mm. (pro velikost papíru jinou než A4R)
Každá sada výtisků se posune přibližně o 15 mm. (pro papír A4R)
Rohové sešití:
Každá sada výtisků se posune přibližně o 20 mm.
Dvojité sešití:
Každá sada výtisků se posune přibližně o 20 mm.
Je-li nastaven režim Sešít, výstupní přihrádka se posouvá dolů, jak sada vystupujícího papíru postupně nabývá na kvantitě a tloušťce. Když se výstupní přihrádka naplní, zhotoví se 200 sad výtisků nebo vystoupí sada papíru v předem definované výšce, tisk a sešívání se dočasně zastaví. Po odstranění všech výtisků z výstupní přihrádky se tisk a sešívání obnoví.
Když používáte režim Sešít, neodebírejte sadu papíru z výstupní přihrádky během zpracování úlohy. Odeberte sadu papíru po jejím dokončení.
je součástí standardní výbavy Staple Finisher-W PRO.
a Staple-P1 jsou součástí standardní výbavy Booklet Finisher-W PRO.
Chcete-li použít režim Sešít pro více než 50 listů (80 g/m2) papíru formátu A3, A4R nebo pro 100 listů (80 g/m2) papíru formátu A4, kopie/výtisky se pouze posunou, ale nesešijí se. Také v případě, že použijete papír s povrchovou úpravou nebo silný papír, se může stát, že režim Sešít nebudete moci použít, ani pokud dodržíte maximální možný počet listů pro finišer (včetně vkládaných listů a oddělovačů úloh).
Zastaví-li se stroj v průběhu sešívání a zobrazí se hlášení <Vložte svorky do jednotky sešívačky.>, jsou spotřebovány téměř všechny svorky a je třeba vyměnit schránku se svorkami. Chcete-li pokračovat, vyměňte schránku se svorkami. (Viz část "Maintenance.")
Režim Sedlové sešití je k dispozici, pouze je-li ke stroji připojen Booklet Finisher-W PRO.
Maximální počet listů, které je možné sedlově sešít, se liší v závislosti na hmotnosti a typu papíru. Např. při použití běžného papíru (80 g/m2) lze sedlově sešít najednou 25 listů papíru (100 stran).
Přesnost skladů vytvořených v režimu Sedlové sešití se může lišit v závislosti na typu papíru a počtu listů.
Informace o maximálním počtu listů, které lze složit do Z a sešít, když je připojená Paper Folding Unit-J, viz v části "Režim sešívání s režimem skládání do Z."
Režim děrování je k dispozici, pouze je-li ke stroji připojená Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU.
Režim Skládání ve hřbetu je k dispozici, pouze je-li ke stroji připojen Booklet Finisher-W PRO.
V režimu skládání ve hřbetu stroj složí maximálně 5 listů (80 g/m2), které dopraví na výstup.
Maximálního počtů listů ke svázání nemusí být dosaženo, v závislosti na typu papíru. V tomto případě změňte typ papíru nebo snižte počet listů ke svázání.

Velikosti papíru, jehož výstup je možný

Níže jsou uvedeny velikosti papíru, u nichž je možný výstup z výstupních přihrádek Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO. Může se však stát, že u některých velikostí výstup nebude možný. Závisí to na nastavených funkcích.
: Výstup je možný
-: Nelze použít
Velikost papíru
Přihrádka A
Přihrádka B
Přihrádka na brožury
330 mm x 483 mm
305 mm x 457 mm
320 mm x 450 mm (SRA3)
A3
A4
A4R
A5R
Obálky
Vlastní velikost
98,4 mm x 148 mm až 330,2 mm x 487,7 mm
*1
*2
Vlastní velikost (dlouhý list)
210 mm x 487,8 mm až 330,2 mm x 1 300 mm
*3
*1 Výstup papíru vlastní velikosti je možný, pouze pohybují-li se jeho rozměry mezi 182 mm x 182 mm až 330,2 mm x 487,7 mm.
*2 Výstup papíru vlastní velikosti je možný, pouze pohybují-li se jeho rozměry mezi 210 mm x 279,4 mm až 330,2 mm x 487,7 mm.
*3 Dlouhý list lze použít, pokud je připojena jednotka Long Sheet Tray-B. Úkony po vlastním tisku, jako je sešívání a děrování, nelze provést.
POZNÁMKA
Přihrádku na brožury lze použít, pouze je-li připojen Booklet Finisher-W PRO.
Výstup do výstupní přihrádky B není možný v případě papíru, jehož šířka je menší než 182 mm, jako je tomu např. u velikosti B6.
52SJ-044