Postup odesílání

V této části je uveden postup základních úkonů při odesílání.
Pro funkci Skenovat a Odeslat jsou k dispozici následující způsoby odesílání. Instrukce týkající odesílání faxu viz "Odesílání faxu."

Odeslání e-mailové zprávy

Dokument můžete naskenovat a odeslat jako soubor přiložený k e-mailové zprávě. Naskenovaný dokument lze odeslat ve formátu JPEG, TIFF, PDF, XPS, OOXML (pptx, docx).

Odeslání I-faxu

Dokument lze naskenovat a odeslat jej na místo určení přes internet jako I-fax. Použít můžete dva typy I-faxu: „internetový fax“ a „intranetový fax“. „Internetový fax“ odesílá dokumenty přes poštovní server na adresy na internetu. „Intranetový fax“ neprovádí odesílání přes poštovní server, ale odesílá dokumenty přímo.
I-fax pomůže omezit náklady na přenos, jelikož provádí transakce přes internet. Při komunikaci tedy nezáleží ani na vzdálenosti ani na oblasti. Používáte-li I-fax, lze také specifikovat nastavení skenování a nastavení na místě určení.

Odeslání úlohy na souborový server / do rozšířené schránky

Naskenované obrazy můžete odesílat do počítačů (na souborové servery) a do rozšířené schránky jiného stroje řady imageRUNNER ADVANCE, který je v síti otevřený jako server SMB nebo server WebDAV.

Odeslání úlohy do schránky

Dokument můžete naskenovat a uložit do schránky. Jestliže schránku zahrnete jako jedno z míst určení, do něhož dokument odesíláte, dokument se uloží do vybrané schránky pro pozdější použití. Dokumenty uložené ve schránce lze tisknout a odesílat na jiná místa určení.
DŮLEŽITÉ
Nastavení odesílání pro poslední úlohu odesílání mohou zůstat zachována.
Chcete-li nastavení zrušit, stiskněte .
Zadaná místa určení nezůstávají zachována.

1.
Uložte originály.
POZNÁMKA
Instrukce týkající se ukládání originálů naleznete v " Ukládání originálů."
2.
Stiskněte → [Skenovat a Odeslat].
Pokud se na obrazovce hlavní nabídky nezobrazí požadovaná funkce, stiskněte [Zobrazit vše].
3.
Zadejte místo určení.
DŮLEŽITÉ
Nastavíte-li typ adresy na Zap v [Omezit Nové místo určení], nemůžete pro tento typ zadat nová místa určení. Vyberte uložené místo určení pomocí místního adresáře, vzdáleného adresáře, serveru LDAP v [Adresář] nebo stisknutím tlačítka volby na jeden dotek v [Rychlá volba]. (Viz část "Omezení odesílání na nové adresy.")
POZNÁMKA
Lze zadat a odeslat až na 256 míst určení najednou. Zadáte-li jako místo určení skupinovou adresu, každá adresa uložená do této skupiny se počítá jako jedno místo určení.
Ikony, které se zobrazují na obrazovce, jsou:
: E-mail
: Fax
: I-fax
: Soubor
: Skupina
: Schránka
: Bcc
: Cc
Místa určení lze zadávat následujícími způsoby:
1
Chcete-li zadat místo určení uložené v adresáři
Viz následující části podle typu adresáře.
2
Chcete-li zadat místo určení uložené v tlačítku volby na jeden dotek (Rychlá volba)
3
Chcete-li zadat místo určení neuložené v adresáři
Viz podrobné postupy v níže uvedených částech podle adresy a serveru, které chcete zadat.
4
Chcete-li zadat místo určení uložené v Oblíbených nastaveních
5
Chcete-li jako místo určení zadat svou osobní složku
6
Chcete-li jako místo určení zadat svou vlastní e-mailovou adresu
7
Chcete-li zadat adresy do pole Cc a/nebo Bcc
4.
Zadejte požadované nastavení skenování.
Chcete-li pro skenování vybrat praktické skenovací režimy, stiskněte [Volby]. Můžete také použít různé režimy současně.
Stisknutím nebo zobrazíte požadovaný režim.
Další informace o nastavování jednotlivých režimů naleznete v příslušných částech.
5.
Stiskněte .
Ukládáte-li originál na kopírovací desku, řiďte se pokyny zobrazenými na displeji dotekového panelu → stiskněte .
Po dokončení skenování stiskněte [Spustit odesílání].
Zobrazí-li se hlášení, že skenování bylo zrušeno, protože velikost dat skenovaného originálu přesáhla maximální velikost dat, naskenujte originál znovu.
Skenování bude patrně možné po provedení následujících změn.
Nastavte kompresní poměr dat na [Vysoký poměr]. (Viz část "Kompresní poměr dat.")
Snižte rozlišení (Viz část "Nastavení rozlišení.")
Snižte ostrost (Viz část "Nastavení ostrosti obrazu.")
POZNÁMKA
Stroj automaticky rozpozná velikost originálu:
Pokusíte-li se odesílat na e-mailovou nebo I-faxovou adresu, v závislosti na nastavení e-mailu/I-faxu se zobrazí obrazovka pro zadání uživatelského jména a hesla. Když se obrazovka zobrazí, zadejte uživatelské jméno a heslo uložené v Ověření SMTP. (Viz část "Běžná nastavení komunikace pro e-mail/I-fax.")
Pokusíte-li se odesílat na souborový server, na němž je volba [Potvrdit před odesláním] nastavena na Zap, zobrazí se obrazovka s výzvou, abyste zadali uživatelské jméno a heslo. V takovém případě zadejte heslo souborového serveru. Chcete-li uložit souborový server do skupinové adresy, nastavte volbu [Potvrdit před odesláním] na Vyp. Na skupinovou adresu obsahující souborový server, kde je položka „Zadat heslo pokaždé“ nastavena na Zap, nelze odesílat. (Viz část "Uložení adresy souborového serveru.")
Nastavíte-li režim Náhled na Zap, můžete obrazy před odesláním dokumentu zkontrolovat na obrazovce Náhled. (Viz část "Náhled.")
6.
Po dokončení skenování originály odeberte.

DŮLEŽITÉ
Používáte-li systém Microsoft Exchange Server 2003 nebo 2007, v níže uvedených případech může dojít při odesílání e-mailové zprávy k chybě. V takovém případě je nutné uživatele přihlášeného ke stroji přidat pomocí SSO-H do [Odeslat v zastoupení] v [Možnosti doručení] v [Vyměnit obecné]. Další informace vám poskytne správce.
Je-li uživatel do systému stroje přihlášen pomocí přihlašovací služby SSO-H
Když je volba <Ověření SMTP (OVĚŘ.SMTP)> nastavena na Zap v [Nastavení komunikace]
Po odeslání úlohy mohou nastavení odeslání zůstat zachována s výjimkou zadaných míst určení.
Chcete-li nastavení zrušit, stiskněte .
Chcete-li odeslat jiné úlohy se stejným nastavením, zadejte pro úlohy místa určení, protože místo určení zadané pro předchozí úlohu nezůstává zachováno.
POZNÁMKA
Než začnete funkci odesílání používat, doporučujeme vám, abyste si pročetli následující témata:
Hlavní napájení a tlačítko úspory energie (Viz část "Hlavní napájení a tlačítko úspory energie.")
Zadávání znaků z displeje dotekového panelu (Viz část "Zadávání znaků z displeje dotekového panelu.")
Na stroji si můžete vytisknout hlášení s výsledky všech odesílaných úloh. (Viz "Hlášení o odesílání" a "Hlášení správy komunikace.")
Používáte-li přihlašovací službu, musíte se ke stroji přihlásit postupem příslušným pro danou přihlašovací službu.
Používáte-li na stroji správu ID oddělení pomocí Copy Card Reader-F, viz "Copy Card Reader-F."
Používáte-li na stroji správu ID oddělení, viz "Zadání ID oddělení a PINu."
Instrukce týkající se nastavení přihlašovací služby SSO-H viz "Přihlašovací služba."
Maximální počet úloh odesílání, které lze strojem zpracovat, je 120 (pokud jsou nějaké faxové úlohy s chybovým kódem, pak lze zpracovat pouze 64 faxových úloh). Skutečný počet odesílaných úloh, které stroj dokáže zpracovat, však může být menší než 120, což závisí na následujícím:
Zda je odesíláno více dokumentů najednou.
Zda jsou odesílány rozsáhlé dokumenty.
Když je pro schránku a fax./I-fax. schránku používáno velké množství paměti
Instrukce týkající se zrušení úlohy odesílání viz v části "Zrušení úlohy."
Odesílanou úlohu lze zrušit také z obrazovky Monitor stavu / Zrušit. (Viz část "Zrušení odesílané úlohy nebo úlohy čekající na odeslání.")
Když dojde k podání více listů papíru najednou
Skenování se zastaví a na obrazovce se zobrazí hlášení. Pro odstranění zaseknutí postupujte dle pokynů. Po odstranění zaseknutí se zobrazí obrazovka obnovení úlohy. Pokud zařízení chybně zjistí vkládání více listů, stiskněte [Nedetekovat podání více listů] a obnovte skenování.
Chcete-li nastavit stroj předem, aby vás neupozorňoval na vložení více listů, proveďte jednu z následujících operací.
Při každém posílání dokumentu stiskněte [Volby] na obrazovce Základní vlastnosti skenování → vyberte [Detekce podání více listů podav.] a deaktivujte nastavení.
Nastavte [Nastavit detekci podání více listů podav. jako Výchozí] na [Vyp] (Viz část "Změna výchozího nastavení detekce podání více listů.")
52SJ-120