Otázky a odpovědi

Umí stroj automaticky zopakovat odeslání dokumentu, dojde-li při vysílání k chybám?
Na stroji lze nastavit počet pokusů opakování, které stroj provede. (Viz část "Počet opakování.")
Co se stane se soubory odeslanými na můj stroj, když se stroj nachází v režimu spánku?
Takové soubory se automaticky uloží a po dokončení příjmu všech souborů se vytisknou.
Co se stane, když I-faxové dokumenty přijdou v době, kdy se stroj používá ke kopírování?
V době, kdy kopírujete, stroj dokumenty automaticky přijme a uloží do paměti a vytiskne je automaticky po dokončení kopírování.
Pořadí tisku takových souborů můžete změnit. (Viz část "Nastavení priority tisku.")
Často posílám dokumenty s použitím stejných nastavení. Lze stroj nastavit tak, aby automaticky obnovil tato nastavení při zapnutí stroje nebo po dokončení operace?
Nastavení skenování nebo typy souborů můžete uložit jako standardní režim a tato nastavení se pak vždy nastaví jako výchozí při zapnutí stroje nebo dokončení vysílání. Pokud vyvolání standardního režimu neproběhne rychle, vyvolejte standardní režim stisknutím .
Požadovaná nastavení můžete také uložit pod tlačítko pro oblíbená nastavení a vyvolávat je podle potřeby.
Co se stane s přijatými soubory, dojde-li během jejich tisku k zachycení papíru?
Jestliže se soubory nevytisknou správně, zůstanou uloženy v paměti. Po odstranění zachyceného papíru se tisk obnoví počínaje stránkou, při které došlo k zachycení papíru.
Co se stane se souborem, jehož příjem nebyl dokončen z důvodu výpadku proudu?
Dokument se vytiskne až po poslední úspěšně přijatou stránku.
Co se stane se soubory uloženými v paměti a s nastaveními paměti, přeruší-li se napájení?
Soubory uložené v paměti systému v ní zůstanou, i když dojde k přerušení napájení. Podobně i obsah adresáře je v paměti uložen trvale. Dojde-li však k výpadku proudu při příjmu souboru, tento soubor se do paměti neuloží. (Dokument se vytiskne až po poslední úspěšně přijatou stránku.) Po obnovení napájení může odesilatel nebo poštovní server přerušenou úlohu znovu odeslat. Pokud byla přerušená úloha odeslána ze serveru POP jako I-fax, úloha je uložena na serveru POP, stroj ji tak může přijmout znovu.
Jak mohu šetřit papírem?
Přijaté dokumenty můžete tisknout na obě strany papíru. (Viz část "2stranný tisk.")
Můžete přesměrovat přijaté soubory prostřednictvím e-mailu nebo je uložit do paměti bez vytištění a pak je odeslat na požadovaná místa určení. (Viz "Uložení nastavení přesměrování" a "Odeslání souboru ve schránce příjmu do paměti.")
Stroj můžete nastavit tak, aby se netiskla hlášení. (Viz "Hlášení o odesílání," "Hlášení správy komunikace," "Hlášení o fax. VYS.," a "Hlášení o činnosti faxu.")
Mohu vypnout napájení stroje, jestliže je pro dokument nastaveno odložené odesílání?
Pokud stroj právě nepoužíváte, můžete stisknout na ovládacím panelu, ale hlavní síťový spínač nechte zapnutý. Soubory, pro něž je nastaveno odložené odesílání, se automaticky odešlou z paměti, když nastane zadaný čas.
Mohu změnit velikost dat e-mailové zprávy nebo I-faxu před odesláním?
Maximální velikost dat pro odesílání dokumentů můžete nastavit v Max. velikost dat pro odesílání. V případě e-mailu se odesílaná úloha před odesláním rozdělí do několika e-mailových zpráv tak, aby velikost žádné z nich nepřekročila nastavený limit. V případě I-faxu nelze úlohu odeslat, překročí-li velikost dat nastavený limit, když je na Zap nastavena položka Odeslat přes server. Nastavíte-li však volbu Odeslat přes server na Vyp, velikost odesílaných dat není omezena žádným limitem, a to ani v případě, že zadáte maximální velikost dat pro odesílání.
Výsledek v Hlášení o činnosti bude „--“. Jak zjistím, že se dokument úspěšně odeslal?
Pokud odeslání proběhne úspěšně, zobrazí se „--“. Není však potvrzeno, zda e-mailová zpráva nebo I-fax, které jste odeslali, nebo soubor, který jste odeslali do složky Hot Folder používané řadou iW, byly skutečně doručeny. Spojte se s příjemcem a zjistěte, zda dokument obdržel.
52SJ-14Y