Omezení funkcí

Pokud při používání režimů kompletace, jako je Přesah třídit a Sešít, dochází často k potížím, můžete dočasně omezit používání těchto režimů kompletace nastavením režimu Omezené funkce na Zap.
Když se objeví obrazovka servisního hlášení, která oznamuje selhání režimu kompletace, a vy jste režim omezených funkcí dočasně nastavili na mazání obrazovky servisního hlášení, režim omezených funkcí můžete také deaktivovat tím, že z obrazovky Nastavení/Uložení nastavíte tento režim na Vyp. Po deaktivaci režimu omezených funkcí se však může stát, že se obrazovka servisního hlášení znovu objeví, nebude-li příčina závady odstraněna. (Viz část "Service Call Message.")
Informace o volitelných produktech nezbytných pro použití této funkce viz v části "Volitelné produkty vyžadované pro jednotlivé funkce."
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení správy] → [Správa zařízení] → [Režim omezených funkcí].
3.
Nastavte režim omezených funkcí.
Je-li ke stroji připojen Staple Finisher-W PRO / Booklet Finisher-W PRO:
Je-li ke stroji připojen Staple Finisher-AC / Booklet Finisher-AC:
Je-li ke stroji připojen Staple Finisher-W PRO / Booklet Finisher-W PRO:
Vyberte funkci, kterou chcete omezit.
Vyberte [Zap] → stiskněte [OK].
Stiskněte [Vyp], nechcete-li režim omezených funkcí použít.
Je-li ke stroji připojen Staple Finisher-AC / Booklet Finisher-AC:
Vyberte [Zap] → stiskněte [OK].
Stiskněte [Vyp], nechcete-li režim omezených funkcí použít.
POZNÁMKA
Tento režim se aktivuje až po restartování stroje. Instrukce týkající se restartování stroje (vypnutí a zapnutí hlavního síťového vypínače) viz v části "Hlavní napájení a tlačítko úspory energie."
Pokud je ke stroji připojena jednotka DFD ADAPTER-A, nelze vybrat možnosti [Přihrádka finišeru A/B], [Jednotka sedlové sešívačky finišeru], [Jednotka skládání] a [Děrovačka finišeru].
52SJ-25F