Vyvolání výpisů auditu

Po nastavení tohoto režimu na Zap můžete generovat následující výpisy. Vygenerované výpisy lze spravovat (exportovat/vynulovat) pomocí vzdáleného UR.
Výpis operací s dokumentem ve schránce
Výpis ověření přístupových práv ke schránce
Výpis připojení k síti
Výpis správy stroje
DŮLEŽITÉ
Další informace týkající se způsobu správy výpisů auditu viz v části "Audit Log Management."

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení správy] → [Správa zařízení] → [Uložit výpis kontroly].
3.
Stiskněte [Zap] → [OK].
Vyberte [Vyp], nechcete-li vyvolat výpisy auditu.

DŮLEŽITÉ
Nastavíte-li tento režim na Zap, volba [Nastavit čas] je zešedlá a ani administrátoři ani obecní uživatelé nemohou toto nastavení měnit v zájmu zachování spolehlivosti data zaznamenaného ve výpisu auditu. (Viz část "Nastavení aktuálního času.")
POZNÁMKA
Změny se projeví až po restartování stroje (vypnutí a opětovné zapnutí hlavního síťového vypínače). Instrukce týkající se restartování stroje (vypnutí a zapnutí hlavního síťového vypínače) viz v části "Než začnete tento stroj používat."
52SJ-25L