Kompletní smazání nepotřebných dat z pevného disku

Z pevného disku stroje lze kompletně vymazat nepotřebná nebo dříve odstraněná data. Pro smazání dat z pevného disku můžete vybrat režim a čas.
Z pevného disku se kompletně smažou následující data:
Dočasná obrazová data vytvořená při skenování,
Data zbylá po smazání souborů ve schránce,
Data zbylá po smazání souborů ve faxové/I-faxové schránce (důvěrná faxová schránka/schránka příjmu do paměti),
Odeslaná faxová data/odeslaná a přijatá I-faxová data,
Řazená data,
Data dočasně uložená jako tisková data
Tato nastavení lze zadat, je-li možné používat funkci smazání dat. Informace o volitelných produktech nezbytných pro použití funkce Smazání dat viz v části "Volitelné produkty vyžadované pro jednotlivé funkce."

Nastavení kompletního smazání dat z pevného disku

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení správy] → [Správa dat] → [Kompletní smazání HDD dat].
3.
Stiskněte [Kompletní smazání dat na pevném disku].
4.
Stiskněte [Zap] → [OK].
Nechcete-li provést kompletní smazání dat z pevného disku, stiskněte [Vyp].

Nastavení načasování smazání

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení správy] → [Správa dat] → [Kompletní smazání HDD dat].
3.
Stiskněte [Načasování smazání].
4.
Vyberte čas smazání → stiskněte [OK].
Podrobnosti k jednotlivým položkám jsou uvedeny níže:
[Během úlohy]:
Data se přepisují a mažou během zhotovování výstupu každé strany.
[Po úloze]:
Data se přepíší a smažou po zhotovení výstupu všech stran.

Nastavení režimu smazání

Na stroji můžete nastavit režim smazání a také kolikrát se data mají smazat.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení správy] → [Správa dat] → [Kompletní smazání HDD dat].
3.
Stiskněte [Způsob přepsání pro režim smazání] → vyberte režim smazání → stiskněte [OK].
Podrobnosti k jednotlivým položkám jsou uvedeny níže:
[0 (neplatná) data 1krát]:
Data se přepíšou jednou 0 (nulovými) daty.
[Náhodná data 1krát]:
Data se přepíšou jednou náhodnými daty.
[Náhodná data 3krát]:
Data se přepíšou třikrát náhodnými daty.
[DoD Standard]:
Data se přepíší třikrát. Poprvé fixní hodnotou, podruhé doplňkem fixní hodnoty a potřetí náhodnými daty.
POZNÁMKA
Nastavení vyššího počtu mazání dat může při zpracování úloh způsobit snížení výkonnosti stroje.

POZNÁMKA
Během mazání dat z pevného disku nelze stroj používat. Po kompletním smazání dat může někdy trvat delší dobu, než se stroj připraví ke skenování.
V průběhu zpracování úloh může dojít ke snížení výkonnosti stroje.
52SJ-250