Dokładne Oprawianie

Tryb ten umożliwia drukowanie oryginałów jednostronnych lub dwustronnych w taki sposób, że wydruki są sklejane ze sobą, aby utworzyć broszurę.
Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów opcjonalnych, wymaganych przez tę funkcję, patrz "Produkty opcjonalne wymagane dla poszczególnych funkcji."
W trybie Dokładne oprawianie do wykonania okładki i dokumentu głównego zalecane są następujące formaty papieru.
Format wykańczania
Format dokumentu głównego
Format okładki
COM
(178 mm x 229 mm)
LTR
(216 mm x 279 mm)
11" x 17"
(279 mm x 432 mm)
B5
(182 mm x 257 mm)
A4
(210 mm x 297 mm)
A3
(297 mm x 420 mm)
A4
(210 mm x 297 mm)
226 mm x 310 mm
SRA3
(320 mm x 450 mm)
LTR
(216 mm x 279 mm)
9" x 12"
(229 mm x 305 mm)
13" x 19"
(330 mm x 482 mm)
W poniższej tabeli pokazano docelowe formaty dostępne dla poszczególnych ustawień obcinania.
Ustawienie trymowania
X (poziomo)
Y (pionowo)
Nie przycinać
182,0 mm do 216,0 mm
257,0 mm do 297,0 mm
Wpr. po roz. obr. wykań.
Trymowanie
pionowe
138,0 mm do 216,0 mm
257,0 mm do 297,0 mm
Potrójne obcięcie
138,0 mm do 216,0 mm
203,0 mm do 297,0 mm
Podaj po szer. przycinania
Trymowanie
pionowe
6,5 mm do 49,5 mm
-
Potrójne obcięcie
6,5 mm do 49,5 mm
6,5 mm do 39,5 mm
Liczba arkuszy, które można zszyć, różni się w zależności od rodzaju papieru użytego do wydrukowania dokumentu głównego. Jeśli zostanie użyta inna liczba arkuszy niż podano poniżej, zadanie zostanie anulowane. Liczby te mogą się różnić w zależności od używanego papieru.
Papier
Maksymalna liczba
arkuszy
Minimalna liczba
arkuszy
52 g/m2 do 63 g/m2
200
30
64 g/m2 do 79 g/m2
200
10
80 g/m2 do 105 g/m2
150
10
106 g/m2 do 163 g/m2
10 (jako arkusze wstawione)
Gramatura dostępnego dla okładki papieru zależy od źródła papieru.Należy skorzystać z papieru ukazanego w poniższej tabeli.
Źródło papieru
Gramatura papieru
Jednostka główna
90 g/m2 do 300 g/m2
Document Insertion Unit-N
90 g/m2 do 300 g/m2
W poniższej tabeli przedstawiono niestandardowe formaty papieru, które można wybrać dla dokumentu głównego i okładki.Jeżeli wprowadzona zostanie wartość (numer strony) spoza ustawionego przedziału, na ekranie pojawi się komunikat przypominający o konieczności wprowadzenia właściwej wartości.
Dokument główny
Ustawienie trymowania
X (poziomo)
Y (pionowo)
Nie przycinać
Szerokość docelowego formatu
(182.0 mm do 216.0 mm)
Szerokość docelowego formatu
(257.0 mm do 297.0 mm)
Wpr. po roz. obr. wykań.
Trymowanie
pionowe
Szerokość
formatu wykańczania + 6.5 mm do
49.5 mm
(182.0 mm do 228.6 mm)
Szerokość docelowego formatu
(257.0 mm do 297.0 mm)
Podaj po szer. przycinania
Wpr. po roz. obr. wykań.
Trymowanie
potrójne
Szerokość
formatu wykańczania
+ 6,5 mm do 49,5 mm
(182,0 mm do 228,6 mm)
Szerokość
formatu wykańczania + 13.0 mm do
79.0 mm
(257.0 mm do 320.0 mm)
Podaj po szer. przycinania
Okładka
Ustawienie trymowania
X (poziomo)
Y (pionowo)
Nie przycinać
364,0 mm do podwójnej wartości rozmiaru
dokumentu głównego +
30,5 mm
(364,0 mm do 462.5 mm)
Szerokość formatu wykańczania (257,0 mm do 297,0 mm)
Określ według formatu
wykańczania
Trymowanie
pionowe
364,0 mm do podwójnej wartości rozmiaru
dokumentu głównego +
30,5 mm
(364,0 mm do 487.7 mm)
Szerokość formatu wykańczania (257,0 mm do 297,0 mm)
Podaj po szer. przycinania
Określ według formatu
wykańczania
Trymowanie
potrójne
364,0 mm do podwójnej wartości rozmiaru
dokumentu głównego +
30,5 mm
(364,0 mm do 487.7 mm)
Szerokość formatu wykańczania
+ 13,0 mm do 79,0 mm
(257,0 mm do 330,2 mm)
Podaj po szer. przycinania
WAŻNE
Tryb ten może być używany jedynie w przypadku drukowania plików zapisanych w skrzynce pocztowej lub plików formatu PDF.
Tryb Bindowania dokładnego może być ustawiony tylko, jeśli Perfect Binder-E jest podłączony.
Tryb Broszura oraz Bindowanie dokładne nie mogą być ustawione, jeżeli wybrano wiele dokumentów o różnej rozdzielczości w [Połącz pliki i drukuj].
Jeśli grubość zszycia broszury w trybie Dokładne oprawianie przekracza 25 mm, może wystąpić zablokowanie papieru.
Należy upewnić się, że rodzaj papieru został właściwie ustawiony.Przy drukowaniu na specjalnych typach materiałów papierniczych, np. grubym papierze, należy upewnić się, że rodzaj papieru został poprawnie ustawiony, szczególnie jeśli używany jest papier gruby.Nieprawidłowe ustawienie rodzaju papieru może bardzo niekorzystnie wpływać na jakość obrazu.Ponadto zespół utrwalający może ulec zabrudzeniu, co będzie wymagać naprawy serwisowej lub może nastąpić zablokowanie papieru.
Przed przystąpieniem do bindowania dokładnego zalecamy sprawdzenie stanu pofałdowania używanego rodzaju papieru.Należy wydrukować dokument główny oraz okładki, wyprowadzając je do urządzenia wykańczającego lub układarki i sprawdzić, czy pofałdowanie mieści się w podanym niżej zakresie wartości.
*1 Wysokość wywinięcia:Mniejsza niż +3 mm
*2 Wysokość wywinięcia:Mniejsza niż -3 mm
*3 Długość wywinięcia:Większa niż 15 mm
Jeśli użyty zostanie papier, który łatwo ulega fałdowaniu przekraczającemu wartość dopuszczalną przy dokładnym oprawianiu, mogą wystąpić następujące problemy:
Docelowy format wydruku będzie inny niż określony.
Wystąpi zablokowanie papieru.
Wystąpi błąd.
UWAGA
Limit układania opcjonalnego Perfect Binder-E wynosi 1000 arkuszy lub 127 mm wysokości stosu. Jeżeli stos będzie większy, drukowanie zostanie tymczasowo wstrzymane. Drukowanie zostaje wznowione po usunięciu wydruków z układarki. Jeśli jednak podłączona jest opcja Perfect Binder Continuous Kit-A, wydruki są usuwane z układarki automatycznie.
Sklejanie jest możliwe po ok. 440 sekundach od włączenia wewnętrznego urządzenia grzejnego opcjonalnego Perfect Binder-E.

1.
Naciśnij → [Dos. do zapisa. plików] → [Skrzynka pocztowa].
2.
Wybierz żądaną skrzynkę pocztową → wybierz żądany plik → naciśnij na [Drukuj].
3.
Naciśnij na [Zmień Ustaw. Wydruku].
4.
Naciśnij [Opcje] → [Dokładne Oprawianie].
5.
Sprawdź rodzaj papieru wykorzystywany do wydrukowania okładki oraz stron głównego dokumentu.
Naciśnij na [Zmień] dla <Wybierz Papier> wybierz papier, który ma być wykorzystywany → naciśnij na [OK].
WAŻNE
Jeżeli dla głównego dokumentu wykorzystywany jest papier o gramaturze od 80 g/m2 do 105 g/m2 i wyprowadzonych jest ponad 150 arkuszy, broszura może nie zostać wykonana z powodu swojej grubości. W takim przypadku może wystąpić zablokowanie papieru. Należy zmniejszyć liczbę stron głównego dokumentu.
Należy upewnić się, że rodzaj papieru został właściwie ustawiony. Jeśli rodzaj papieru nie został właściwie ustawiony, zadanie może zostać anulowane.
Należy upewnić się, że docelowy format został właściwie ustawiony. Jeśli format okładki spełnia któryś z poniższych warunków, może wystąpić zablokowanie papieru.
Obcinany: Szerokość obcinania krawędzi przedniej okładki jest większa niż 50 mm.
Nie obcinany: Długość docelowego formatu przekracza szerokość układarki (ok. 297 mm) lub głębokość docelowego formatu przekracza wysokość układarki (ok. 221 mm).
6.
Ustaw docelowy format.
Jeżeli nie chcesz trymować krawędzi broszury, wybierz [Nie przycinać].
Jeżeli chcesz trymować krawędź broszury poprzez określenie formatu wykańczania, należy nacisnąć na [Wpr. po roz. obr. wykań.] → wybierz [Pionowe przycinanie] lub [3-Sposoby Przycinania] następnie wprowadzić żądany format wykańczania → nacisnąć na [OK].
Jeżeli chcesz trymować krawędź broszury poprzez określenie szerokości trymowania, należy nacisnąć na [Podaj po szer. przycinania] → wybrać [Pionowe przycinanie] lub [3-Sposoby Przycinania] wprowadzić żądaną szerokość trymowania → nacisnąć na [OK].
UWAGA
Jeżeli chcesz zarejestrować i edytować skonfigurowany format wykańczania, naciśnij na [Zap.].
7.
Określ ustawienia druku dla bindowania dokładnego.
Dodawanie wyklejek:
Wstawianie arkuszy:
Wybieranie formatu wykańczania:
Dodawanie wyklejek:
Naciśnij na [Dodaj wklejkę].
Wybierz ustawienia drukowania w [Przednia wkładka] oraz [Z powrotem wklejka] → i naciśnij na [OK].
Jeżeli wyklejki mają pozostać niezadrukowane, wybierz [Zostaw Puste].
Jeżeli papier na wyklejki jest podawany z Document Insertion Unit-N, wybierz [Zostaw Puste].
Aby wybrać papier na wyklejki, naciśnij na [Zmień] dla <Wybierz Papier> → wybierz źródło papieru → naciśnij na [OK].
Gdy chcesz wybrać Stack Bypass-C, a dla aktualnie wykonywanego lub zarezerwowanego zadania wybrany jest już format/rodzaj papieru, naciśnij [Zmień pap. w tacy wielof.].
WAŻNE
Dla wyklejki koniecznie trzeba wybrać taki sam format papieru, jak format wykorzystywany do drukowania głównego dokumentu.
Jeżeli jako wyklejka wykorzystywany jest papier wstępnie zadrukowany, papier należy załadować stroną przeznaczoną do zadrukowania skierowaną ku górze.
Wstawianie arkuszy:
Naciśnij na [Wstaw Ark.].
Wybierz rodzaj arkuszy do wstawienia → naciśnij na [Dodaj].
Określ szczegółowe ustawienia dla wstawianych arkuszy → naciśnij na [OK].
Aby wybrać papier dla wstawianych arkuszy, należy nacisnąć [Zmień] dla <Wybierz Papier> → wybrać źródło papieru → nacisnąć [OK].
Jeżeli wybrano [Zmień pap. w tacy wielof.], należy wybrać rozmiar i typ papieru.
WAŻNE
Jeżeli dla przedniej wyklejki, tylnej wyklejki lub wstawianych arkuszy zostanie ustawiony inny format papieru, formaty papieru dla innych właściwości są automatycznie zmieniane zgodnie z nowym formatem papieru.Jednakże, zmiana źródła papieru na źródło z takim samym formatem papieru nie zmieni ustawień dla innych właściwości.
Przed rozpoczęciem podawania papieru z Document Insertion Unit-N, załaduj papier do Document Insertion Unit-N i określ format papieru.
Aby rozpocząć podawanie papieru z Document Insertion Unit-N, wybierz [Pod. Papieru 1] lub [Pod. Papieru 2].Jeżeli papier jest podawany z Document Insertion Unit-N dla aktualnego zadania, naciśnij [Zmień podajnik1 papier] lub [Zmień podajnik 2 papier], aby wybrać papier dla wstawiania arkuszy.
UWAGA
Maksymalnie można wstawić 100 arkuszy.
Naciśnij na [OK].
Wybieranie formatu wykańczania:
Naciśnij na [Typ otwarcia] → wybierz format wykańczania → naciśnij na [OK].
[Otwieranie na Lewo]:
Utworzona zostaje broszura otwierana na lewo.
[Prawostronne otwieranie]:
Utworzona zostaje broszura otwierana na prawo.
WAŻNE
Aby umieścić papier na okładkę w opcjonalnym Stack Bypass-C, należy załadować papier zgodnie z poniższymi wskazówkami:
Jeżeli chcesz drukować na okładce, należy umieścić stronę do zadrukowania skierowaną w dół, niezależnie od kierunku otwierania broszury.
Jeżeli nie chcesz drukować na okładce i wybrałeś poniższy format:
[Otwieranie na Lewo]:
Wyrównaj górną krawędź papieru z tylną krawędzią Stack Bypass-C, umieszczając papier stroną, na której będzie wykonywany wydruk skierowaną do góry.
[Prawostronne otwieranie]:
Wyrównaj górną krawędź papieru z przednią krawędzią Stack Bypass-C, umieszczając papier stroną, na której będzie wykonywany wydruk skierowaną do góry.
Aby umieścić papier na okładki w opcjonalnym Document Insertion Unit-N, należy załadować papier w sposób przedstawiony na poniższym rysunku:
Broszura otwierana na lewo
Broszura otwierana na prawo
* Kierunek podawania do Zespołu wstawiania arkuszy
Aby uzyskać więcej informacji na temat ładowania do papieru do Document Insertion Unit-N, patrz "Loading Paper into the Document Insertion Unit-N (Optional)."
8.
Naciśnij na [Wyreguluj] → wybierz element do regulacji.
Jeżeli nie chcesz określać szczegółowych ustawień, przejdź do punktu 9.
Regulacja położenia obrazu dla dokumentu głównego:
Regulacja kąta trymowania:
Regulacja położenia obrazu dla strony okładkowej:
Regulacja lokalizacji trymowania:
Delikatna regulacja formatu wykańczania:
Regulacja położenia obrazu dla dokumentu głównego:
Naciśnij na [Pozycja obrazu].
Naciśnij na [-] lub [+], aby przesuwać obraz w dokumencie głównym w pionie → [OK ].
UWAGA
Po wprowadzeniu wartości innej niż 0 można przełączać się pomiędzy regulacją dodatnią i ujemną naciskając na przycisk [±].
Przykład:
(+)1.0 → [±] → -1.0
-5,0 → [±] → (+)5,0
Naciśnij na [Zamknij].
Regulacja kąta trymowania:
Naciśnij na [Kąt przycięcia].
Naciśnij na [-] lub [+], aby wyregulować kąt trymowania → [OK].
UWAGA
Po wprowadzeniu wartości innej niż 0 można przełączać się pomiędzy regulacją dodatnią i ujemną naciskając na przycisk [±].
Przykład:
(+)1.0 → [±] → -1.0
-5,0 → [±] → (+)5,0
Naciśnij na [Zamknij].
Regulacja położenia obrazu dla strony okładkowej:
Naciśnij na [Pozycja obrazu okład.].
Naciśnij na [-] lub [+], aby przesuwać obraz na stronie okładkowej → [OK ].
UWAGA
Po wprowadzeniu wartości innej niż 0 można przełączać się pomiędzy regulacją dodatnią i ujemną naciskając na przycisk [±].
Przykład:
(+)1.0 → [±] → -1.0
-5,0 → [±] → (+)5,0
Naciśnij na [Zamknij].
Regulacja lokalizacji trymowania:
Naciśnij na [Pozycja przycinania].
Naciśnij na [-] lub [+], aby zmienić lokalizację trymowania → [OK].
UWAGA
Po wprowadzeniu wartości innej niż 0 można przełączać się pomiędzy regulacją dodatnią i ujemną naciskając na przycisk [±].
Przykład:
(+)1.0 → [±] → -1.0
-5,0 → [±] → (+)5,0
Jeśli wielkość obcinania znajduje się w zakresie od 6,0 mm do 50,0 mm, można zastosować każde z ustawień.
Naciśnij na [Zamknij].
Delikatna regulacja formatu wykańczania:
Naciśnij na [Roz. obr. wyk. dokł. dopaso.].
Nacisnąć na [-] lub [+], aby zmniejszyć różnicę pomiędzy formatem wykańczania, a położeniem trymowania wykonywanego przez urządzenie → [OK].
UWAGA
Po wprowadzeniu wartości innej niż 0 można przełączać się pomiędzy regulacją dodatnią i ujemną naciskając na przycisk [±].
Przykład:
(+)0.1 → [±] → -0.1
-0,5 → [±] → (+)0,5
Naciśnij na [Zamknij].
9.
Naciśnij [Dalej].
10.
Wybierz strony dokumentu, na których będzie wykonywane drukowanie → naciśnij klawisz [Dalej].
Jeżeli nie chcesz drukować na przedniej lub tylnej okładce, naciśnij na [OK] → przejdź do punktu 12.
UWAGA
Na papierze na okładkę, który jest podawany z opcjonalnego Document Insertion Unit-N nie można drukować.
11.
Naciśnij na [-] lub [+], aby wyregulować szerokość grzbietu → [OK].
12.
Naciśnij na [Zamknij].
52XY-181