Drukowanie plików zapisanych w Nośnikach pamięci

W objaśnieniach procedur przyjęto, że nośnik pamięci jest podłączony do portu USB (z przodu urządzenia).
Aby uzyskać więcej informacji na temat podłączania/odłączania nośnika pamięci, patrz "Podłączanie i odłączanie nośnika pamięci."
WAŻNE
Opcja <Nośnik Pamięci> w [Ustawienia Wyświetlania Miejsca Zapisu] jest wyłączona domyślnie. Aby korzystać z nośników pamięci, należy włączyć opcję <Nośnik Pamięci>. (Patrz " Zapisz ustawienia lokalizacji wyświetlania.")
Konieczne jest wyłączenie opcji <Użyj sterownika MEAP dla urz. pam. mas. USB>, aby korzystać z nośnika pamięci. (Patrz "Korzystanie ze sterownika MEAP dla pamięci zewnętrznej USB.")
Aby wydrukować pliki z nośnika pamięci, należy włączyć opcję <Użyj Funkcji Wydruku> w [Użyj Funkcji Skanuj/Drukuj]. (Patrz "Ustawienia nośnika pamięci.")
Pamięć USB należy wkładać prosto do portu USB (z przodu urządzenia). Jeżeli pamięć USB zostanie włożona pod nieodpowiednim kątem lub jeżeli zostanie włożona pamięć, która nie jest zgodna ze specyfikacją USB, port USB (z przodu urządzenia) może zostać uszkodzony.
UWAGA
Jeżeli nie pojawi się, należy ponownie włożyć nośnik pamięci.

1.
Naciśnij → [Dos. do zapisa. plików] → [Nośnik Pamięci].
Jeżeli żądane funkcje nie zostaną wyświetlone na ekranie Menu głównego, należy nacisnąć na [Pokaż wszystkie].
2.
Wybierz żądany nośnik pamięci → wybierz folder odbiorcy.
UWAGA
Jeżeli USB Device Port-A oraz Multimedia Reader/Writer-A są zainstalowane, istnieje możliwość korzystania z kart SD, Memory Stick, CF oraz Microdrive.Aby uzyskać więcej informacji, patrz "USB Device Port-A" oraz "Multimedia Reader/Writer-A.")
3.
Wybierz pliki w takiej kolejności, w jakiej mają zostać wydrukowane → i naciśnij na [Drukuj].
Jeżeli zapisanych jest siedem lub więcej plików, naciśnij na lub , aby przewijać zapisane pliki.
Istnieje możliwość wybrania i drukowania wielu plików z tymi samymi ustawieniami, jeżeli pliki są w tym samym formacie.
Jeżeli określisz plik PDF, przejdź do punktu 5.
UWAGA
Możliwe jest usunięcie zaznaczenia poprzez ponowne zaznaczenie dokumentu.
Gdy na nośniku pamięci są zapisane co najmniej 2 pliki, naciśnij [Nazwa] lub [Data/Czas], aby sortować listę plików.
Jeżeli użytkownik wykona sortowanie plików i zamknie ekran wyboru pliku, po jego ponownym wyświetleniu pliki nie będą posortowane.
Jeżeli naciśniesz na [Nazwa] lub [Data/Czas] pliku tego nie traktuje się jako wybrany i wyświetlana jest górna część listy pliku.
4.
Wybierz źródło papieru → naciśnij [OK].
UWAGA
Aby uzyskać więcej informacji na temat rodzajów papieru, patrz "Dopuszczalne materiały papiernicze."
Po naciśnięciu na [Szczegóły], wyświetlone zostaną szczegółowe informacje na temat wybranego papieru.
Jeżeli naciśniesz na , możesz wybrać, czy ilustracje urządzenia mają być wyświetlane.Aby uzyskać więcej informacji, patrz "Zmiana wyświetlacza domyślnego ekranu z listą wyboru papieru.".
5.
Na ekranie Ustawień drukowania wybierz żądane ustawienia drukowania.
Aby zmienić źródło papieru, patrz " Wybór papieru."
Aby zmienić liczbę wydruków, należy wprowadzić żądaną liczbę za pomocą klawiszy numerycznych - .
UWAGA
Jeśli wcześniej wybranych zostało wiele plików, to można zmienić liczbę wydruków poprzez naciśnięcie przycisku [Zmień Liczbę Kopii].
Aby wydrukować tylko wybrane strony, naciśnij [Określ Strony].
Aby ustawić inne tryby drukowania, naciśnij [Opcje] i wybierz żądany tryb.
Szczegółowe informacje na temat ustawień poszczególnych trybów znajdują się w odpowiednich sekcjach.
6.
Naciśnij na [Rozpocznij wydruk].
Jeśli urządzenie aktualnie wykonuje jakieś zadanie lub zarezerwowane jest jakieś zadanie, wówczas wybrane pliki zostaną wydrukowane po zakończeniu tych zadań.
Po rozpoczęciu drukowania pojawi się następujący ekran.
UWAGA
Aby anulować drukowanie, naciśnij na [Anuluj].(Drukowania nie można anulować poprzez naciśnięcie przycisku ).
Aby zarezerwować następne zadanie drukowania, należy nacisnąć [Zamknij] → postępować zgodnie z procedurą, aby zarezerwować zadanie drukowania.(Patrz "Rezerwowanie zadań.")

UWAGA
Jednocześnie, można wybrać i wydrukować do sześciu plików znajdujących się na tym samym nośniku pamięci.Jednakże, nie można jednocześnie wybrać plików z różnymi formatami.
Można wybrać wiele plików, jeżeli znajdują się one w jednym folderze.
Aby anulować wszystkie ustawienia, należy nacisnąć przycisk [Przywróć ust. domyśl.].
Aby uzyskać więcej informacji na temat ładowania papieru, patrz "Loading Paper."
52XY-16S