Wyświetlanie klawiszy na ekranie dotykowym

Dział ten opisuje posługiwanie się klawiszami wyświetlanymi na ekranie dotykowym.

Często używane klawisze wyświetlane na ekranie dotykowym

Niżej przedstawiono najczęściej używane klawisze, które pojawiają się na ekranie dotykowym:
Nacisnąć, aby przywrócić poprzednie ustawienia i zamknąć ten ekran.
Nacisnąć, aby powrócić do ustawień zapisanych przed wyświetleniem niniejszego ekranu i zamknąć go.
Nacisnąć, aby potwierdzić wprowadzone ustawienia i wyświetlić kolejny ekran ustawień.
Nacisnąć, aby powrócić do poprzedniego ekranu ustawień.
Nacisnąć aby zamknąć aktualnie wyświetlany ekran.
Nacisnąć, aby potwierdzić wprowadzone ustawienia i zamknąć ten ekran.

Wyświetlanie klawiszy na ekranie dotykowym

Wciśnięcie klawisza na ekranie dotykowym powoduje jego podświetlenie i zaprogramowanie odpowiadającego mu trybu (funkcji).Po ustawieniu trybu, znaki na pewnych klawiszach mogą stać się szare.Klawiszy, które są szare, nie można naciskać.Oznacza to, że nie można ustawić trybu (funkcji) w połączeniu z aktualnie ustawionym trybem (funkcją).

Klawisze trybów (funkcji)

Stan klawiszy
Opis
Tryb Dwustronny nie jest zaprogramowany i może być wybrany.
(Przycisk jest podświetlony)
Tryb Dwustronny jest zaprogramowany i może być wybrany.
(Znaki na klawiszach są szare)
Nie można wybrać trybu Dwustronny w połączeniu z aktualnie ustawionym trybem.

Klawisze informujące o dostępności lub niedostępności danego trybu

Tryb jest niedostępny
Tryb jest dostępny
(Zaznaczony)
(Podświetlony)
Jeżeli na klawiszu znajduje się skierowany w prawo trójkąt () oznacza to, że ma on dodatkowe ekrany do ustawiania szczegółowych ustawień.Jeżeli naciśniesz na klawisz, który nie jest oznaczony trójkątem skierowanym w prawo (), klawisz taki WŁĄCZA i WYŁĄCZA dany tryb.
Klawisze wyświetlające dodatkowe ustawienia
Klawisze, które włączają/wyłączają tryby
Jeżeli tryb jest zapisany w [Ulubione ustawie.], rodzaj wyświetlania klawiszy zmienia się.Funkcja Kopiowanie została tutaj opisana jako przykład.
W pamięci zapisane są ustawienia
W pamięci nie ma zapisanych ustawień

Klawisze wyświetlające rozwijalną listę

Wciśnięcie klawisza oznaczonego skierowanym w dół trójkątem () znajdującym się po prawej stronie nazwy, powoduje wyświetlenie rozwijanej listy innych funkcji.
Przed wyborem
Rozwijalna lista
Po wyborze

Klawisze numeryczne

Za każdym razem, gdy na ekranie pojawia się ikona klawiatury numerycznej, do wprowadzania wartości można używać klawiszy znajdujących się na panelu sterowania.
Wartości można wprowadzać przy użyciu klawiszy numerycznych znajdujących się na ekranie dotykowym lub na panelu sterowania.
Wartości można wprowadzać przy użyciu klawiszy numerycznych znajdujących się na panelu sterowania.

Wyświetlanie ekranu Pomocy

Jeżeli na ekranie dotykowym pojawia się , można sprawdzić szczegółowe objaśnienia funkcji i jej ustawień.
52XY-011