Tworzenie zadania

Tryb łączy kilka zeskanowanych oryginałów, których nie można umieścić jednocześnie, w jeden plik i wysyła go do odbiorcy.Do skanowania można używać zarówno podajnika, jak i szklanej płyty roboczej.
1.
Naciśnij → [Faks].
2.
Określ odbiorcę → naciśnij na [Opcje] → [Tworzenie zadania].
3.
Naciśnij na [Zamknij].
4.
Naciśnij .
UWAGA
Aby anulować skanowanie, należy nacisnąć na [Anuluj] lub .
5.
Po zakończeniu skanowania ustaw kolejny pakiet oryginałów → wciśnij klawisz .
Jeśli chcesz zmienić ustawienia, należy dokonać tego przed wciśnięciem klawisza .
Można nacisnąć na [Zmień ustaw.], aby zmienić poniższe ustawienia:
Format skanowania:Określanie/rejestrowanie formatów skanowania
2-stronne:Dwustronny oryginał
Zabarwienie:Ręczna regulacja zabarwienia
Typ oryginału:Ustawianie rodzaju oryginału
6.
Po zeskanowaniu ostatniego pakietu oryginałów należy nacisnąć przycisk [Rozp. wysył.].

WAŻNE
Można zmienić tylko te ustawienia, które pojawiają się w opcji [Zmień ustaw.] podczas trybu Tworzenie zadania.Użytkownik musi wcześniej określić konieczne ustawienia skanowania.
Jeżeli oryginały umieszczone są w podajniku, należy je usunąć z obszaru wyprowadzania oryginałów, po ukończeniu skanowania każdego pakietu.
Jednocześnie można wysłać maksymalnie 999 stron.Podczas korzystania z trybu [Tworzenie zadania], pojawia się komunikat z zapytaniem, czy Użytkownik chce wysłać zadanie po zeskanowaniu 999 stron oryginałów.Jeżeli użytkownik zdecyduje się na wysyłanie zadania, to wysłanych zostanie 999 zeskanowanych stron.Jeżeli użytkownik anuluje zadanie, to zeskanowane strony nie zostaną wysłane.
UWAGA
Jeżeli do podajnika włożone są oryginały różnych formatów, ustaw [Oryginały o róż. formacie].(Patrz "Oryginały o różnym formacie.")
Gdy użytkownik chce skanować jednostronne i dwustronne oryginały i zapisać je jako dwustronne dokumenty, powinien podzielić oryginały na jednostronne i dwustronne pakiety.Przykładowo, jeżeli pierwszy pakiet składa się z dwustronnych oryginałów, należy ustawić tryb [Dwustronny oryginał].Następnie, należy ręcznie ustawić lub anulować [Dwustronny oryginał] dla każdego z pakietów oryginałów, które są skanowane.
52XY-116