Wprowadzanie nowego numeru faksu

Użytkownik może wprowadzić nowy numer faksu wciskając klawisze - (klawisze numeryczne), , oraz .Użytkownik może także wybrać kolejno kilka numerów i w jednej operacji (Rozsyłanie Sekwencyjne) wysłać oryginał do kilku odbiorców.
1.
Naciśnij → [Faks].

2.
Wprowadź numer faksu odbiorcy za pomocą (klawisze numeryczne), oraz .
Aby uzyskać więcej informacji na temat przeprowadzania tych czynności z poziomu ekranu Faksu, patrz "Ekran podstawowych funkcji faksu."
Jeżeli [Ustaw Szczegóły] jest wyświetlany:
Jeżeli [Podadres] jest wyświetlany:
Jeżeli [Ustaw Szczegóły] jest wyświetlany:
Naciśnij na [Ustaw Szczegóły].
Naciśnij na [Podadres].
Wprowadź podadres odbiorcy posługując się klawiszami - (klawisze numeryczne), , oraz .
Naciśnij na [Hasło].
Wprowadź hasło za pomocą - (klawisze numeryczne), , oraz .
Jeśli w docelowym podadresie odbiorca nie ustanowił hasła, wówczas użytkownik nie musi wprowadzać hasła.
WAŻNE
Jeżeli użytkownik chce dołączyć do zadania podadres, powinien się upewnić, czy faks odbiorcy obsługuje podadresy standardu ITU-T.(Patrz " Wysyłanie z podadresami.")
Wybierz linię telefoniczną → naciśnij [OK].
Aby uzyskać więcej informacji na temat wybierania linii, patrz "Wybieranie linii telefonicznej w czasie wysyłania faksu."
Jeżeli [Podadres] jest wyświetlany:
Naciśnij na [Podadres].
Naciśnij na [Podadres].
Wprowadź numer faksu odbiorcy za pomocą (klawisze numeryczne), oraz .
Naciśnij na [Hasło].
Wprowadź hasło za pomocą - (klawisze numeryczne), , oraz .
Naciśnij na [OK].
Jeśli w docelowym podadresie odbiorca nie ustanowił hasła, wówczas użytkownik nie musi wprowadzać hasła.
WAŻNE
Jeżeli użytkownik chce dołączyć do zadania podadres, powinien się upewnić, czy faks odbiorcy obsługuje podadresy standardu ITU-T.(Patrz " Wysyłanie z podadresami.")
3.
Naciśnij na [OK].

WAŻNE
Pauzy lub podadresu nie można wprowadzić na początku numeru.
UWAGA
Pauza wprowadzona na końcu numeru ma zawsze tę samą długość i wynosi ona 10 sekund.
52XY-108